Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2018-2019

Biên bản đánh giá xếp loại giáo viên

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2018-2019 trong bài viết này. Biên bản họp đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên đưa ra những thống kê, số liệu và xếp loại từng giáo viên trong tổ chuyên môn.

Các mức điểm của tiêu chí đánh giá giáo viên

Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên năm học 2017-2018

SỞ GD& ĐT ............................

ĐƠN VỊ (Tổ): ……………………

Số: /BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................., ngày ….. tháng …. năm 20...

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP - NĂM HỌC 2018-2019

Tổ: ………………………………………………….

Tiến hành vào lúc …giờ, ngày …./…/20..., tại ………………………………….…… tổ chức họp đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 20...-20...

1. THÀNH PHẦN:

- Ông (bà): ……………… …….. .. …. ………. - Chủ trì;

- Ông (bà): ……………… ……………………. - Thư ký.

- Giáo viên của tổ: ……….. người; vắng: ………………

- Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. NỘI DUNG:

1. Ông (bà): ………………………………………………………..:

a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên quan về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp gồm:

- Thông tư 30/BGDĐT;

- Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2014-2015.

b) Trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại:

- Giáo viên trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá.

- Tổ chuyên môn đóng góp ý kiến cho cá nhân vừa đánh giá, biểu quyết đánh giá đánh giá, xếp loại cho từng tiêu chí và xếp loại chung.

- Thư ký tiến hành ghi biên bản;

- Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

Tiến hành đánh giá, xếp loại

1. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

+ Nhược: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : …………………….........

2. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

3. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

+ Nhược: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : …………………………

4. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

5. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

6. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

7. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

8. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

9. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

10. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

11. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

12. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

13. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

14. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

15. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

3. KẾT LUẬN CHUNG.

* Sau khi tổng hợp các nhận xét, đánh giá của toàn thể giáo viên, tổ: ………………………………………………..……. thống nhất đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ năm học 20...-20..., như sau:

 1. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 2. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 3. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 4. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 5. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 6. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 7. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 8. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 9. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 10. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 11. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 12. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 13. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 14. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 15. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………

* Kết quả chung:

- Loại xuất sắc: .…/….. (tỷ lệ: ….…%); - Loại khá: .…/…... (tỷ lệ: …….%)

- Loại TB: .…/….. (tỷ lệ: ….…%); - Chưa đạt: .…/…... (tỷ lệ: …….%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

THƯ KÝ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Nội dung mẫu biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2018-2019 là biểu mẫu Giáo dục đào tạo đã được trình bày trên đây. Nếu có đóng góp hay chia sẻ thêm những mẫu phiếu đánh giá giáo viên hay và thông dụng mời các bạn gửi dưới phần bình luận, chia sẻ cùng mọi người nhé.

Đánh giá bài viết
2 18.559
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm