Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng năm học 2017-2018

1 12.448

Biên bản đánh giá xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng năm học 2017-2018 trong bài viết này. Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó đưa ra số liệu thống kê xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó.

Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn

SỞ GD& ĐT ……………….

TRƯỜNG …………………

Số: /BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN

HỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 20...-20...

Hôm nay vào lúc ….. giờ ….., ngày …./…/20…, tại Trường ……………. tổ chức họp đánh giá, xếp loại HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng năm học 20...-20....

I. THÀNH PHẦN:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường: ……….. người; vắng: ………………

- Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG:

Ông (bà): ………………………………………………………..: ; Hiệu trưởng.

a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên quan về hướng dẫn đánh giá HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng gồm:

- Thông tư 29/BGDĐT;

- Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 và công văn số 630/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT, PHT.

b) Bầu Ban kiểm phiếu: …………., TBTTND (Trưởng ban); Ông ……………….., Ông …………………… (Ủy viên).

c) Trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại:

- HT, PHT trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá.

- CB, GV, NV cơ hữu đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá HT và ghi điểm, nhận xét, đánh giá vào Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT.

- Ban kiểm phiếu kiểm số lượng phiếu đánh giá, thông báo trước cơ quan số lượng phiếu và bàn giao cho công đoàn.

- Thư ký tiến hành ghi biên bản và thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

Tiến hành đánh giá, xếp loại

Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………………….………………., Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

- Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………………………..………………………………………… .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Nhược: …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ……………………… đại diện công đoàn.

Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………………….………………., P. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

- Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………………………..………………………………………… .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Nhược: …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ……………………… đại diện công đoàn.

Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………………….………………., P. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

- Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………………………………………..………………………………………… .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Nhược: …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ……………………… đại diện công đoàn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

THƯ KÝ                                        HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nhận phiếu)

Đánh giá bài viết
1 12.448
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm