Biên bản họp đề nghị công nhận Gia đình văn hóa

2 2.117

Biên bản họp xét đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa

Biên bản họp đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóabiểu mẫu biên bản họp được lập ra để ghi chép chi tiết về quá trình họp công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN HỌP

Về việc xét, đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa

Thời gian: ………… giờ ………. phút, ngày ....tháng ....năm …………

Địa điểm: …………………………………………………………………………..

Khu dân cư ….. tiến hành họp xét, đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã... công nhận cho hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng Gia đình văn hóa năm...

Chủ trì cuộc họp: ……………………………………………………………………….

Thư ký cuộc họp: ……………………………………………………………………….

Các thành viên tham dự (vắng…………………….), gồm:

1. ………………………………………Chức vụ:…………………………………....,

2. ………………………………………Chức vụ:…………………………………….,

3. ………………………………………Chức vụ:……………………………………..

Sau khi nghe Trưởng khu dân cư quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của hộ Gia đình đề nghị khen thưởng; các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí %, đề nghị Trưởng khu dân cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận cho các hộ gia đình có tên sau:

STT

Tên hộ gia đình

   
   

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa

Biên bản họp công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa

 

Đánh giá bài viết
2 2.117
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm