Mẫu biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn

1 14.054

Mẫu biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn

Mẫu biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng cổ đông về việc đồng ý cho thành viên góp vốn vào đơn vị doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin về thời gian diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia cuộc họp, nội dung của cuộc họp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn tại đây.

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn

Mẫu biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn như sau:

CÔNG TY ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***** --------

Số:...../BB –

.......,ngày.....tháng.....năm.....

     BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY ……………

(V/v Đồng ý cho thành viên góp vốn bằng ………….)

Hôm nay, vào lúc 8h ngày ………………..tại Công ty…………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………………………………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………….. cấp ngày………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

Hội đồng thành viên đã tiến hành họp về việc Đồng ý cho thành viên góp vốn ……………

Tổng số thành viên trong Công ty là …… thành viên

Số thành viên được thông báo tham dự đại hội …. thành viên

Tổng số thành viên dự họp là ….. thành viên, chiếm ……………% số vốn có quyền biểu quyết.

Căn cứ số thành viên dự họp và điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp đã diễn ra gồm các thành viên dưới đây:

- Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.

- Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.

- Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.

Cuộc họp tiến hành dưới sự chủ toạ của : ……………………………..Chức vụ:……………

Thư ký: …………………………………… Chức vụ:…………………………………...............

Sau khi nghe tất cả các ý kiến thảo luận đã được đưa ra tại cuộc họp, đồng chí Chủ toạ cuộc họp đã tóm tắt lại các ý kiến và thông qua biểu quyết vấn đề sau:

Đồng ý cho Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ……………

Sinh ngày: ……………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….

Góp vốn bằng tài sản là ……………………………………………………………………………...

Tài sản trên sẽ chuyển sang tên công ty theo đúng quy định của pháp luật (nếu pháp luật quy định phải chuyển tên).

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ……………….% số phiếu

- Số phiếu không tán thành: ……………. phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc ………….h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

                      Chữ ký của các thành viên
Đánh giá bài viết
1 14.054
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm