Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm

41 174.654

Biên bản họp phụ huynh đầu năm chuẩn nhất

Biên bản họp phụ huynh đầu năm dành cho các phụ huynh cấp mầm mon, tiểu học, THCS, THPT, đề cập đầy đủ thông tin về thành phần tham gia, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp cho tất cả phụ huynh của lớp đã được giáo viên chủ nhiệm gửi Giấy mời họp phụ huynh trước đó. Qua đó các phụ huynh có thể nắm bắt các thông tin về tình hình học tập của các con em mình và tình hình thực tế lớp học. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm

Ở phần nội dung chính, biên bản phải nêu rõ mục đích chính là bầu Ban Chấp Hành hội phụ huynh khóa mới và kết quả bình bầu cụ thể. Tiếp theo là phần báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh, những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý học sinh và điều kiện học tập của mỗi em. Cuối cùng là mục tóm tắt các khoản thu đầu năm với từng đề mục cụ thể. Biên bản phải ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp và chữ ký xác nhận của những người có liên quan.

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
o0o

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............

Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp:........................................................................................

- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm............................................

- Địa điểm:...............................................................................................................

- Chủ tọa:.................................................................................................................

- Thư ký:..................................................................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:..............................................................................................

- Số phụ huynh vắng mặt:...........................................................................................

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường........................................................... lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học........................... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu BCH hội phụ huynh:

1. Bác:........................................................................... Chi hội trưởng

2. Bác:........................................................................... Chi hội phó

3. Bác:........................................................................... Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

b) Khó khăn:

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

b) Một số biện pháp:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

- Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

- Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam):

- Chi ngày lễ, tết

- Quỹ hội cha mẹ:

- Hoạt động đội:

- Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HKII:

- Liên hoan, thăm hỏi:

- Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:

- Học tăng buổi:

- Quỹ lớp:

- Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm

5. Ý kiến của phụ huynh:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ...........phút cùng ngày.

Chủ tọa Thư kí
Đánh giá bài viết
41 174.654
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm