Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

5 41.699

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật bao gồm các thông tin về đối tượng tiến hành kỷ luật, chủ trì, thành phần tham dự cuộc họp, thư ký ghi chép, .... một khi một nhân viên trong công ty, doanh nghiệp có lỗi và cần xem xét, xử lý kỷ luật công khai. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo. 

Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Mẫu biên bản cuộc họp

Mẫu biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật cơ bản:

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật
Nội dung mẫu biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật 

Biên bản họp xem xét kỷ luật được trình bày cụ thể dưới đây, mời bạn đọc nghiên cứu, tham khảo, có thể áp dụng linh hoạt với tình hình thực tế tại nơi mình làm việc

BIÊN BẢN HỌP
XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT

Tên Bộ phận: ..............................................................................................................................

Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Thời gian họp:................giờ..................ngày.....................tháng...................năm.......................

Chủ trì cuộc họp:.........................................................................................................................

Thành phần tham dự:..................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Anh/Chị:.................................................................

Nội dung cuộc họp bao gồm:

1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm tắt nội dung sự việc xảy ra.

2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.

3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với người sai phạm.:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

                                            ..........Ngày.......tháng.........năm....

Chủ trì cuộc họp                                                                      Thư ký ghi biên bản

Đánh giá bài viết
5 41.699
Việc làm - Nhân sự Xem thêm