Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

2 10.963

Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp về việc xử lý khiếu nại một việc nào đó. Mẫu biên bản ghi chép đầy đủ nội dung của cuộc họp, thành phần tham gia cuộc họp, khiếu nại tố cáo về việc gì, thời gian diễn ra cuộc họp..... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo tại đây.

Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo
V/v:……........

Hôm nay, vào hồi……………giờ, ngày……………..tháng……...….năm............................

Tại……………………………………………………………………………..............................

Chúng tôi gồm:……………………………………………………………................................

1, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………..................................

2, Ông (bà):……………………………Chức vụ……………………......................................

3, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………..................................

4, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………..................................

Để xác minh vụ việc :…………………………………………………...................................

……………………………………………………………………………………….....................

làm việc với người khiếu nại, tố cáo.

1, Ông (bà):…………………………..Chức vụ………………………...................................

2, Ông (bà):…………………………..Chức vụ………………………...................................

Nội dung buổi làm việc.

Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:……...........................

……………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………….....................

Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:…………..........................................

………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………......................

Buổi làm việc kết thúc hồi ……… giờ, ngày …….. tháng ………. năm ......., đã đọc lại, mọi người cùng nghe thống nhất ký tên.

Người được mời

(ký, ghi rõ họ tên)

Người chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản

(ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
2 10.963
Việc làm - Nhân sự Xem thêm