Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

1 56

Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế mới nhất

Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung khám nghiệm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế như sau:

TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA..................

----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------- 

BIÊN BẢN KHÁM NƠI CẤT GIẤU TÀI LIỆU, TANG VẬT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ

- Căn cứ Quyết định số.............. ngày .......... tháng .......... năm ............. của ................... về việc thanh tra ....... tại ..................;

- Căn cứ Quyết định số ............. ngày .......... tháng .......... năm ............. của ................... về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

- Căn cứ Văn bản số ......... ngày ........ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận (huyện, thị xã).............

Hôm nay, hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm .........

Tại: ............................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. .................................................................. Chức vụ:..............................................................;

2. .................................................................. Chức vụ:..............................................................;

3. .................................................................. Chức vụ:..............................................................;

Với sự chứng kiến của:

1. Ông (bà) ....................................... Nghề nghiệp:...................................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số:.................................; Ngày cấp: ...............; Nơi cấp:................;

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................;

2. Ông (bà) ....................................... Nghề nghiệp:...................................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số:.................................; Ngày cấp: ...............; Nơi cấp:................;

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................;

Tiến hành khám: .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

là nơi cất giấu tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế của:

Ông (bà)/tổ chức:....................................................... – Mã số thuế:...........................................;

Giấy CMND/Hộ chiếu/Chứng nhận đăng ký kinh doanh/Chứng nhận đăng ký hoạt động số:

................................................................... do ............................. cấp ngày ................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Chủ nơi bị khám là:

Ông (bà)/tổ chức:....................................................... – Mã số thuế:...........................................;

Giấy CMND/Hộ chiếu/Chứng nhận đăng ký kinh doanh/Chứng nhận đăng ký hoạt động số:

................................................................... do ............................. cấp ngày .................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Sau khi khám chúng tôi phát hiện và tạm giữ những tài liệu, tang vật sau:

STT Tên tài liệu,
tang vật
Số lượng Chủng loại, tình trạng
tài liệu, tang vật
Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5)
         
         

Ngoài những tài liệu, tang vật nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Các đề xuất khác của Đoàn khám về việc xử lý các tài liệu được phát hiện (nếu có).

Việc khám kết thúc vào hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng ..... năm .........

Biên bản này gồm có ........ trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao cho cá nhân/tổ chức có tài liệu, tang vật được trả lại.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau:

.................................................................................................................................

Chủ nơi bị khám hoặc

(người thành niên trong gia đình)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người khám

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản khám

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ.

2. Trong Bảng kê tài liệu, tang vật bị tạm giữ cần ghi chú rõ tài liệu, tang vật có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người (hoặc đại diện tổ chức) có tài liệu, tang vật bị tạm giữ, có sự chứng kiến của đại diện gia đình hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà)...

3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. 

Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Đánh giá bài viết
1 56
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm