Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

2 15.218

Mẫu biên bản bầu cử Ban thanh tra nhân dân

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân. Đây là mẫu sử dụng trong các đơn vị hành chính công lập có Ban thanh tra nhân dân. Mời các bạn tham khảo và tải về biên bản kiểm phiếu bầu ban thanh tra nhân dân tại đây.

Nội dung của Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN…………..       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG……………………..                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử Ban thanh tra nhân dân

Nhiệm kỳ:………….

Chúng tôi được hội nghị cán bộ giáo viên năm học…………..bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban thanh tra nhân dân trường ……………,nhiệm kì ………….gồm:

 • Ông (bà): ………………… ..........Trưởng ban
 • Ông (bà) ………………………… Uỷ viên
 • Ông (bà) ……………………….…Uỷ viên

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được triệu tập dự hội nghị là: ……đ/c

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại hội nghị là: ………. đ/c

- Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bỏ phiếu là:…………..đ/c

- Hội nghị đã quyết định số lượng uỷ viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kì … là:... đ/c

- Trong đó:

 • Ứng cử:..... đ/c
 • Đề cử:..…. đ/c

- Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra: ……..phiếu

- Tổng số phiếu ban bầu cử thu vào: …... phiếu

- Số phiếu hợp lệ: …… ………………… phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: .………………. phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

 • Ông (bà): …………..….. số phiếu ……... tỉ lệ ….%
 • Ông (bà):……...………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..%
 • Ông (bà): …………..….. số phiếu ……... tỉ lệ ….%
 • Ông (bà):……...………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..%

Những đồng chí trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân …… nhiệm kì ………….có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau:

 • Ông (bà): …………..….. số phiếu ……... tỉ lệ ….%
 • Ông (bà):……...………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..%
 • Ông (bà): …………..….. số phiếu ……... tỉ lệ ….%
 • Ông (bà):……...………. Số phiếu ……..`tỉ lệ…..%

Biên bản lập thành hai bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Hội nghị .

Làm tại phòng kiểm phiếu vào lúc …….giờ

                                       Ngày …. tháng ….. năm……

Thư kí ghi biên bản                          Trưởng ban bầu cử

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

Đánh giá bài viết
2 15.218
Thủ tục hành chính Xem thêm