Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông

1 3.332

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông là mẫu biên bản được lập ra khi có sự kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên của đơn vị doanh nghiệp. Biên bản ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp hội đồng thường niên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông tại đây.

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông như sau:

CÔNG TY ……….
--------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: ......

....., ngày ..... tháng ....... năm .......

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM .....

Hôm nay, vào lúc .... giờ ......,ngày ..... tháng ........ năm ...... tại ............ Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

1- Ông /Bà...................................: Trưởng ban ........................................................

2- Ông/Bà....................................: Thành viên .........................................................

3- Ông /Bà...................................: Thành viên .........................................................

Đã tiến hành kiểm phiểu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm ......

 Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..........CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành:........CP, chiếm tỉ lệ ......% (tỉ lệ qui định 65%)

- Số phiếu không tán thành: ....... CP

- Số phiếu không có ý kiến: ..... CP.

- Số phiếu không hợp lệ: .... CP

Kết luận:   

2- Phân phối lợi nhuận năm ........

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: .......... CP, trong đó:

Số phiếu tán thành:............ CP, chiếm tỉ lệ ..........% (Tỉ lệ qui định 65%)

Số phiếu không tán thành: ........... CP.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... CP.

Số phiếu không hợp lệ: .... CP

Kết luận: ........................

3- Kế hoạch năm .....

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..........CP, trong đó;

- Số phiếu tán thành:........CP, chiếm tỉ lệ ......% (tỉ lệ qui định 65%)

Số phiếu không tán thành: ....... CP.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... CP.

Số phiếu không hợp lệ: .... CP

Kết luận:  

4- Báo cáo hoạt dộng của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..........CP, trong đó:

- Số phiếu tán thành:........CP, chiếm tỉ lệ ......% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không tán thành: ....... CP.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... CP.

Số phiếu không hợp lệ: .... CP.

Kết luận:   

5- Báo cáo Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..........CP, trong đó:

- Số phiếu tán thành:........CP, chiếm tỉ lệ ......% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không tán thành: ....... CP.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... CP.

Số phiếu không hợp lệ: .... CP

Kết luận:   

6- Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..........CP, trong đó:

- Số phiếu tán thành:........CP, chiếm tỉ lệ ......% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không tán thành: ....... CP.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... CP.

- Số phiếu không hợp lệ: .... CP

Kết luận:   

7- Thù lao HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..........CP, trong đó:

- Số phiếu tán thành:........CP, chiếm tỉ lệ ......% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không tán thành: ....... CP.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... CP.

- Số phiếu không hợp lệ: .... CP

Kết luận:  

8- Thù lao Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..........CP, trong đó:

- Số phiếu tán thành:........CP, chiếm tỉ lệ ......% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không tán thành: ....... CP.

- Số phiếu không có ý kiến: ..... CP.

- Số phiếu không hợp lệ: .... CP

Kết luận:  

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm ....... được lập xong lúc ..... giờ ...... phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác. 

Đánh giá bài viết
1 3.332
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm