Biên bản kiểm tra lâm sản

1 457

Biên bản kiểm tra lâm sản là biểu mẫu biên bản được lập ra để ghi lại quá trình kiểm tra lâm sản bao gồm các thông tin về người kiểm tra, thông tin doanh nghiệp, người làm chứng... Mời các bạn cùng xem chi tiết mẫu biên bản và tải về sử dụng.

Mẫu số 05. Biên bản kiểm tra lâm sản

………………………
……………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BN KIM TRA LÂM SẢN

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., hồi ……. giờ ….. Tại:……………………..

Chúng tôi gồm:

1)………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: …………………….

2)………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: …………………….

3)………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: …………………….

Tiến hành kiểm tra lâm sản của (tổ chức, cá nhân):...................................................

Địa chỉ:………………………………….., nghề nghiệp:.............................................

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân số: ……………; ngày cấp ………., nơi cấp….

Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp số ………………..; ngày cấp …….., nơi cấp………

Người làm chứng (nếu có):

Họ tên ........................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………..; ngày cấp ………………., nơi cấp ………………………

Nội dung kiểm tra:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Hồ sơ lâm sản kèm theo gồm có:.................................................................................

Kết luận sau kiểm tra:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi …….. giờ…… ngày.......tháng ….... năm …………………., trong quá trình kiểm tra không làm hư hỏng, mất mát gì.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành .... bản, giao cho cá nhân/tổ chức được kiểm tra một bản./.

 

CÁ NHÂN/TCHỨC ĐƯỢC KIM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN T KIM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG
(nếu có, ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 457
Thủ tục hành chính Xem thêm