Biên bản kiểm tra vườn ươm cây trồng

Biên bản kiểm tra vườn ươm phục vụ trồng rừng

Mẫu biên bản kiểm tra vườn ươm cây trồng đựơc dùng để kiểm tra đánh giá chất lượng ươm cây giống trồng rừng. Biên bản kiểm tra vườn ươm phục vụ trồng rừng giúp các bạn biết được cách trình bày, nội dung cần có trong một biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo đúng quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Nội dung biên bản kiểm tra vườn ươm

UBND HUYỆN ..................

BQL-DA P.T L.N ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VƯỜN ƯƠM PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG NĂM .........

Hôm nay ngày ... tháng ... năm 201, tại ..................................................................................

I/ Đại diện BQL dự án huyện.

Ông:……………………………………………………………………………………………

Ông:……………………………………………………………………………………………

Ông……………………………………………………………………………………………

II/ Đại diện TA:

Ông:…………………................................... Tư Vấn huyện

Ông:………………...................................… Tư Vấn Xã

Ông: ……………...................................……Tư Vấn Xã

III/ Đại diện Ban phát triển xã:

Ông:……………………………………………………………………………………………

Ông:……………………………………………………………………………………………

IV/ Đại diện NHóm Hộ:

Ông:…………………………………….Thôn:……………………..

Ông:…………………………………….Thôn:……………………..

Ông:…………………………………….Thôn:……………………..

Ông:…………………………………….Thôn:……………………..

Ông:…………………………………….Thôn:……………………..

Ông:…………………………………….Thôn:……………………..

Ông:…………………………………….Thôn:……………………..

Kiểm tra đánh giá chất lượng cây giống tại vườn ươm của ông/bà………..……….…….tại……

huyện…………………….………..……..…….tỉnh/thành……….……..…..….kết quả như sau:

Loài cây

Tháng tuổi

Đường kính cổ rễ

Chiều cao bình quân

Ghi chú

         
         
         
         

Nhận xét đánh giá:

1. Địa điểm mặt bằng vườn ươm ………………………………..............................................

2. Thành phần hỗn hợp ruột bầu ……………………………………………………………......

3. Quy cách và chất liệu vỏ bầu

……………………………………………………………………………………………................

4. Xuất xứ hạt giống.

……………………………………………………………………………………………...............

5. Kỹ thuật đóng và xếp bầu

……………………………………………………………………………………………...............

6. Chăm sóc

……………………………………………………………………………………………...............

7. Hợp đồng gieo ươm, hiệu suất

……………………………………………………………………………………………...............

8. Nhật ký vườn ươm

……………………………………………………………………………………………...............

Đại diện tư vấn

Đại diện nhóm hộ

BQLDAhuyện

Chủ vườn ươm

Đánh giá bài viết
1 620
Thủ tục hành chính Xem thêm