Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

2 18.911

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy là mẫu biên bản được lập ra khi có sự kiểm tra, xác nhận về việc phòng cháy, chữa cháy. Mẫu ghi rõ thời gian kiểm tra, đơn vị kiểm tra.... Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công An sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại đây.

Mẫu đăng ký danh sách huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke mới nhất

Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

Nội dung cơ bản của biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy như sau:

  Mẫu số PC05
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

.......(1).......

.......(2).......

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(3) .................................................................

Hồi ....... giờ ....... ngày ....... tháng .......năm ... , tại.....................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Chúng tôi gồm: .........................................................................................................

Đại diện: ..................................................................................................................

- Ông/bà: .................................... Chức vụ: ..............................................................

- Ông/bà: .................................... Chức vụ: ..............................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

Đã tiến hành kiểm tra đối với .....................................................................................

................................................................................................................................

Đại diện ...................................................................................................................

- Ông/bà: .................................... Chức vụ: ..............................................................

- Ông/bà: .................................... Chức vụ: ..............................................................

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau: ......................................................................

............................................(4)................................................................................

Biên bản được lập xong hồi .... giờ ....... ngày ... tháng ....... năm ......., gồm trang ....... được lập thành ... bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản.,đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(5)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
(5)
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(5)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra;

(3) Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì;

(4) Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá về kiến nghị kết luận;

(5) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

2 18.911
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm