Biên bản làm hư hỏng thất thoát thiết bị dạy học

1 2.093

Biên bản làm hư hỏng thất thoát thiết bị trường học

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản làm hư hỏng thất thoát thiết bị dạy học. Mẫu đánh giá nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan của việc làm hư hỏng, thất thoát thiết bị, đồ dùng dạy học từ đó đưa ra biện pháp xử lý.

Nội dung của biên bản làm hư hỏng thất thoát thiết bị dạy học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …. tháng …. năm .................

BIÊN BẢN LÀM HƯ HỎNG, THẤT THOÁT THIẾT BỊ DẠY HỌC

Vào hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm tại ………………… Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):……………………… phụ trách công tác thiết bị dạy học

2. Ông (bà) ………………………… người sử dụng thiết bị.

3. Ông (bà) …………………………. Đại diện tổ chuyên môn (Hoặc Ban GH)

Đã tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng thiết bị dạy học do Ông (bà) …………… mượn ngày …./…/......... , thực hành tại lớp …. , bài dạy ……

STT

Tên thiết bị

Số lượng khi mượn

Tình trạng khi mượn

Số lượng khi trả

Tình trạng thiết bị khi trả

Ghi chú

             
             

Nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát và hư hỏng thiết bị trên:

- Nguyên nhân khách quan:..........................

- Nguyên nhân chủ quan:..............................

Kết luận: (Trách nhiệm thuộc về ………………………………)

Các kiến nghị sử lý:

……………………………………………………………………………………….

HIỆU TRƯỞNG             NGƯỜI QUẢN LÝ            NGƯỜI SỬ DỤNG

Biên bản làm hư hỏng thất thoát thiết bị dạy học

bien-ban-lam-hu-hong-that-thoat-thiet-bi-day-hoc

Đánh giá bài viết
1 2.093
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm