Biên bản thu hồi thuốc

Mẫu số 04: Biên bản thu hồi thuốc

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Biên bản thu hồi thuốc được ban hành kèm theo Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Mẫu ghi rõ: Tên thuốc, nồng độ, số lượng thu hồi, số lô sản xuất...

Nội dung của biên bản thu hồi thuốc

Tên đơn vị chủ quản
Tên cơ s
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày tháng năm……

BIÊN BẢN THU HỒI THUỐC

Chúng tôi gồm (ghi rõ họ tên, chức vụ từng thành viên):

1/

2/

3/

thuộc

được giao nhiệm vụ thu hồi thuốc không đạt chất lượng theo công văn số: …………..

ngày.... tháng.... năm.... của

Đã tiến hành thu hồi tại…………………… số thuốc sau:

Số TT

Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng

Đơn vị

Số lượng thu hồi

Số lô sản xuất

Đơn vị sản xuất

Ghi chú

Đại diện cơ sở nơi thu hồi thuốc

Các thành viên

Trưởng bộ phận thu hồi

Mẫu biên bản thu hồi thuốc

Mẫu biên bản thu hồi thuốc

Đánh giá bài viết
1 950
Thủ tục hành chính Xem thêm