Biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ

1 73

Mẫu biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ

Mẫu biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ là biểu mẫu phụ lục số 12 được ban hành theo Thông tư 133/2014/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu biên bản.

PHỤ LỤC SỐ 12

TÊN CQ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

 

 

BIÊN BẢN

Thu Tem nộp phí sử dụng đường bộ

Vào hồi giờ .... ngày ….. tháng .... năm ………

Tại cơ quan đăng kiểm xe cơ giới: ………….., điện thoại ………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện cho cơ quan đăng kiểm xe cơ giới

- Lãnh đạo: ………………………………………..

- Nhân viên: ………………………………………..

2. Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tácxã kinh doanh vận tải:

Ông (bà): ……………………………………………………….

Số CMND: …………………………, cấp ngày …………….. tại ……………………

Cùng nhau lập biên bản xác nhận đã thu tem nộp phí sử dụng đường bộ để làm căn cứ xét phương tiện thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ cho các phương tiện sau đây.

Số TT

Biển số đăng ký

Tem nộp phí sử dụng đường bộ

Số sê-ri

Đơn vị cấp

Thời hạn

         
         

Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho chủ phương tiện, 01 bản lưu tại cơ quan đăng kiểm thu tem.

 

CHỦ PHƯƠNG TIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN ĐƠN VỊ
ĐĂNG KIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 73
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm