Biên bản tổng hợp danh mục thuốc bị hao hụt

Biên bản tổng hợp danh mục thuốc bị hao hụt của khoa, phòng

Biên bản tổng hợp danh mục thuốc bị hao hụt nhằm thống kê lại các loại thuốc bị hao hụt trong quá trình khám chữa bệnh. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư 55/2017/TT-BYT quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nội dung của Biên bản tổng hợp danh mục thuốc bị hao hụt

TÊN ĐƠN VỊ
----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: …….

….. ….., ngày ….. tháng ….. năm

- Địa chỉ:....................................

- Điện thoại/Fax:...........................

BIÊN BẢN TỔNG HỢP DANH MỤC THUỐC BỊ HAO HỤT CỦA KHOA, PHÒNG VÀ XÁC NHẬN LÝ DO

- Hôm nay, vào:... giờ..., ngày... tháng... năm …….

- Hội đồng kiểm kê của [Tên đơn vị] gồm:2

1. Ông/Bà: …………………

2. Ông/Bà: …………………

3. Ông/Bà: …………………

4...........

Chức vụ: ………………………

Chức vụ: ………………………

Chức vụ: ………………………

Đã cùng nhau kiểm tra và xác nhận danh mục thuốc bị hao hụt kèm theo lý do liên quan tại Khoa/Phòng ………………………………chi tiết như sau:

STT

Tên thuốc

Số GPLH/GPNK

Tên hoạt chất (Nồng độ, hàm lượng)

Quy cách đóng gói

Số lô kiểm soát

Hạn dùng

Đơn vị tính

Số lượng

Tên Khoa/Phòng

Lý do hao hụt3

1

2

Cộng khoản:

- Ông/Bà:

- Ông/Bà:

- Ông/Bà:

-……….

Thành viên Hội đồng
(ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký Hội đồng
(ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tịch Hội đồng
(ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản tổng hợp danh mục thuốc bị hao hụt

Biên bản tổng hợp danh mục thuốc bị hao hụt

Đánh giá bài viết
1 235
Thủ tục hành chính Xem thêm