Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

1 8.382

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt là mẫu biên bản được lập ra khi cá nhân, tổ chức vi phạm về hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 05/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Biên bản vi phạm hành chính về thuế

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Nội dung cơ bản của biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN (1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ......./ BB-VPHC  

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (2)

Căn cứ: (3) .............................................................................................................

Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày .... tháng ....... năm .......... tại ......................................

Chúng tôi gồm: (4) ...................................................................................................

Họ và tên: .............................................., Ngạch bậc/Chức vụ: ................................

Họ và tên: .............................................., Ngạch bậc/Chức vụ: ................................

Họ và tên: .............................................., Ngạch bậc/Chức vụ: ................................

Với sự chứng kiến của: (5) .......................................................................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với: (6)

Ông (bà)/tổ chức: ....................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh .................................Quốc tịch: ............................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ...............................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Có giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc GPLX cơ giới đường bộ/Quyết định thành lập hoặc ĐKKĐ số ...........................Cấp ngày ............... Nơi cấp: ......................

Hạng xe được phép điều khiển ghi trong GPLX: (7).....................................................

Đã có hành vi vi phạm hành chính: (8)........................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Quy định tại (9)...................................... Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại: (10) ..............................................................................

Ý kiến của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại: .....................................................................

Ý kiến của người chứng kiến (nếu có): ......................................................................

Ý kiến của người/đại diện tổ chức vi phạm: ...............................................................

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:

................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm: (11) ....................................................

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Yêu cầu ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt lúc .......giờ......ngày...../...../...... Tại để giải quyết vụ việc vi phạm.

Biên bản lập xong hồi .... giờ .... ngày .... tháng ... năm.....,được lập thành ....... bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho người/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản (12) ,01 bản gửi cho người có thẩm quyền xử phạt, 01 bản lưu hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Lý do người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm không ký Biên bản: .................................

Người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện chính quyền cơ sở hoặc người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người (hoặc đại diện tổ chức) bị thiệt hại
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1.Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2.Ghi lĩnh vực vi phạm hành chính theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể

3.Ghi các căn cứ của việc lập biên bản (như: kết luận thanh tra, biên bản làm việc, kết quả ghi nhận của phương tiện thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 64 Luật xử lý vi phạm hành chính....)

4.Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị của người lập biên bản.

5.Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ của những người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền ghi rõ họ tên, chức vụ.

6.Ghi họ tên người vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của đại diện tổ chức vi phạm.

7.Trường hợp ghi thông tin giấy phép lái xe ghi đầy đủ những Hạng được phép điều khiển các loại xe ghi trong giấy phép lái xe (ví dụ: A1, B2, D, FC....)

8.Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi phạm)

9.Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính

10.Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.

11.Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng). Trường hợp tạm giữ giấy phép lái xe thì ghi rõ số giấy phép.

12.Nếu cá nhân vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó 01 bản.

Đánh giá bài viết
1 8.382
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm