Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

1 7.675

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng là mẫu biên bản được lập ra khi có sự vi phạm về xây dựng của cá nhân, tổ chức. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin lý lịch của người, bộ phận lập biên bản, lý lịch của người vi phạm, biện pháp xử lý vi phạm đối với người vi phạm xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu biên bản vi phạm về xây dựng tại đây.

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Mẫu đơn đăng ký khởi công xây dựng công trình

Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản vi phạm về xây dựng như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: ……..
ỦY BAN NHÂN DÂN -------------
PHƯỜNG (XÃ) ……

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG

Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..

Chúng tôi gồm:

Họ tên: ………….........................…….. Chức vụ: ……. (Cảnh sát khu vực…) …........…..

Đại diện cho UBND phường ………................................................................................

Với sự chứng kiến của Ông (Bà): ……………………………………….................................

Thường trú tại: ……………………………………………………………..................................

Đại diện tổ dân phố: ……………………………………………………….................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm về xây dựng, đối với hộ Ông (Bà): ………………...............

Thường trú tại: ………………………………………………………........................................

Đã vi phạm về xây dựng lần thứ …………….. (xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, lần chiếm lộ giới….)

BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Ông (bà) ……………………….. phải ngừng ngay việc xây dựng.

Biên bản được lập thành 2 bản, giao cho người vi phạm 1 bản và đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên.

NGƯỜI VI PHẠM XÂY DỰNG
(Ký tên)
ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên)
Đánh giá bài viết
1 7.675
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm