Biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với xe mô tô

1 92

Mẫu biên lai thu phí đường bộ đối với mô tô

Biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với xe mô tô là biểu mẫu biên lai thu phí đường bộ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BTC. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu biên lai thu phí, mời các bạn cùng tham khảo.

PHỤ LỤC SỐ 02

BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ

Phần đóng quyển

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

01BLP2-001
AA/14P
Số: …..

BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(đối với xe mô tô)

Tên đơn vị hoặc người nộp tiền: ....

Đia chỉ: …………………………………..

Tên hiệu xe: …………………

Biển số xe: ………..

Dung tích xi lanh: …..

Kỳ tính phí: …………..

Số tiền: …………………..

 

 

Ngày … tháng ... năm 201....
Người thu tiền

Liên 01: Lưu In tại Công ty in ….., Mã ST....

01BLP2-001
AA/14P
Số: …..

BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(đối với xe mô tô)

Tên đơn vị hoặc người nộp tiền: ....

Đia chỉ: …………………………………..

Tên hiệu xe: …………………

Biển số xe: ………..

Dung tích xi lanh: …..

Kỳ tính phí: …………..

Số tiền: …………………..

 

 

Ngày … tháng ... năm 201....
Người thu tiền

Liên 02: Người nộp tiền In tại Công ty ….. Mã ST

Đánh giá bài viết
1 92
Giao thông vận tải Xem thêm