Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

1 12.713

Biên nhận thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế

Mẫu Biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế là mẫu biên nhận rằng doanh nghiệp đã nộp lại thẻ BHYT của người lao động cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội khi có lý do nào đó phải thu lại thẻ BHYT, với số lượng, số sổ BHXH và xác nhận của đại diện doanh nghiệp và cơ quan Bảo hiểm xã hội rõ ràng và cụ thể.

Bản cam kết tham gia Bảo hiểm y tế

Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

Biên bản thanh lý hợp đồng Bảo hiểm y tế

Mẫu biên nhận thu hồi thẻ BHYT như sau:

Biên nhận thẻ BHYT
Mẫu biên nhận thẻ Bảo hiểm y tế chuẩn nhất

Nội dung cụ thể của Giấy biên nhận thẻ Bảo hiểm y tế như sau:

 BẢO HIỂM XÃ HỘI ............

 

 ...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

............, ngày…… tháng………. năm…….

 BIÊN NHẬN THU HỒI THẺ BHYT

Họ và tên:...................................................................................................................................

Đại diện đơn vị:...........................................................................................................................

Mã đơn vị:....................................................................................................................................

Nộp lại thẻ BHYT thời hạn sử dụng:.................................................đến ....................................

Lý do thu hồi thẻ BHYT:...............................................................................................................

Tổng số thẻ thu hồi:..................................................................... thẻ.

STT Họ và tên Số sổ BHXH Số thẻ BHYT Ghi chú
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Biên nhận được lập lúc...........giờ............phút, ngày.........tháng.........năm............

Biên nhận này được lập thành 03 bản, cơ quan BHXH giữ 02 bản, đơn vị giữ 01 bản.

Người nhận                                                Người nộp

Đánh giá bài viết
1 12.713
Việc làm - Nhân sự Xem thêm