Biểu 01-MN-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục mầm non

1 46
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu 01-MN-ĐN
Ban hành theo Thông số 24/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
BÁO CÁO THỐNG GIÁO DỤC MẦM
NON
Kỳ đầu năm học
(có đến 30 tháng 9 năm báo cáo)
- Đơn vị báo cáo:
Sở GDĐT tỉnh………..
- Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Giáo dục Đào tạo
TT
Chỉ tiêu
Đơn vị
tính
số
Tổng số
Công lập
Dân lập
A
B
C
1
2
4
I
Trường
1.
Tổng số trường
trường
01
1.1.
Nhà trẻ
trường
02
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
03
+ Trường dưới 9 nhóm trẻ
trường
04
+ Trường 9 nhóm trẻ trở lên
trường
05
- Miền núi, vùng sâu, hải đảo
trường
06
+ Trường dưới 6 nhóm trẻ
trường
07
+ Trường 6 nhóm trẻ trở lên
trường
08
Trong đó:
- Trường từ 5 điểm trường trở lên
trường
09
- Trường sử dụng máy vi tính phục vụ quản giáo dục trẻ
trường
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Trường được kết nối internet
trường
11
- Trường điện (lưới)
trường
12
- Trường nguồn nước sạch
trường
13
- Trường công trình vệ sinh
trường
14
1.2.
Trường mẫu giáo
trường
15
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
16
+ Trường dưới 9 nhóm trẻ
trường
17
+ Trường 9 nhóm trẻ trở lên
trường
18
- Miền núi, vùng sâu, hải đảo
trường
19
+ Trường dưới 6 nhóm trẻ
trường
20
+ Trường 6 nhóm trẻ trở lên
trường
21
Trong đó:
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
trường
22
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
trường
23
- Trường từ 5 điểm trường trở lên
trường
24
- Trường sử dụng máy vi tính phục vụ quản giáo dục trẻ
trường
25
- Trường được kết nối internet
trường
26
- Trường điện (lưới)
trường
27
- Trường nguồn nước sạch
trường
28
- Trường công trình vệ sinh
trường
29
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Trường chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay
trường
30
- Trường chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng
chống bạo lực, xâm hại
trường
31
- Trường kế hoạch giáo dục phòng, chống thiên tai ứng
phó biến đổi khí hậu
trường
32
1.3
Trường mầm non
trường
33
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
34
+ Trường dưới 9 nhóm trẻ
trường
35
+ Trường 9 nhóm trẻ trở lên
trường
36
- Miền núi, vùng sâu, hải đảo
trường
37
+ Trường dưới 6 nhóm trẻ
trường
38
+ Trường 6 nhóm trẻ trở lên
trường
39
Trong đó:
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
trường
40
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
trường
41
- Trường từ 5 điểm trường trở lên
trường
42
- Trường sử dụng máy vi tính phục vụ quản giáo dục trẻ
trường
43
- Trường được kết nối internet
trường
44
- Trường điện (lưới)
trường
45
- Trường nguồn nước sạch
trường
46
- Trường công trình vệ sinh
trường
47

Biểu báo cáo thống kê giáo dục mầm non

Biểu 01-MN-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục mầm non là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thống kê giáo dục mầm non. Mẫu nêu rõ chỉ tiêu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

 

Đánh giá bài viết
1 46
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm