Biểu 03-THCS-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học cơ sở

1 12
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu 03-THCS-ĐN
Ban hành theo Thông số
24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
BÁO CÁO THỐNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
SỞ
Kỳ đầu năm học
(có đến 30 tháng 9 năm báo cáo)
- Đơn vị báo cáo:
Sở GDĐT tỉnh………..
- Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Giáo dục Đào tạo
TT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
số
Tổng số
Công lập
A
B
C
1
2
I
Trường
trường
01
1.1.
Trường trung học sở
trường
02
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
03
+ Trường từ 40 lớp trở lên
trường
04
+ Trường từ 28 lớp đến 39 lớp
trường
05
+ Trường từ 27 lớp trở xuống
trường
06
- Miền núi, vùng sâu, hải đảo
trường
07
+ Trường từ 19 lớp trở lên
trường
08
+ Trường từ 18 lớp trở xuống
trường
09
Trong đó:
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
trường
10
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
trường
11
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học sở
trường
12
- Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện
trường
13
- Trường chuyên biệt dành cho người khuyết tật
trường
14
- Trường dưới 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập
trường
15
- Trường từ 20 học sinh khuyết tật trở lên học hòa nhập
trường
16
- Trường sử dụng máy tính cho dạy học
trường
17
- Trường khai thác Internet cho dạy học
trường
18
- Trường điện (điện lưới)
trường
19
- Trường nguồn nước sạch
trường
20
- Trường công trình vệ sinh
trường
21
- Trường chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay
trường
22
- Trường chương trình giáo dục bản về giới tính,
phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV.
trường
23
- Trường sở hạ tầng, tài liệu học tập, môi trường học
tập phù hợp tiếp cận với học sinh khuyết tật
trường
24
- Trường bộ phận làm công tác vấn học đường
trường
25
- Trường kế hoạch giáo dục phòng, chống thiên tai
ứng phó biến đổi khí hậu
trường
26
1.2.
Trường tiểu học trung học sở
trường
27
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
28
+ Trường từ 40 lớp trở lên
trường
29
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ Trường từ 28 lớp đến 39 lớp
trường
30
+ Trường từ 27 lớp trở xuống
trường
31
- Miền núi, vùng sâu, hải đảo
trường
32
+ Trường từ 19 lớp trở lên
trường
33
+ Trường từ 18 lớp trở xuống
trường
34
Trong đó:
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
trường
35
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
trường
36
- Trường chuyên biệt dành cho người khuyết tật
trường
37
- Trường dưới 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập
trường
38
- Trường từ 20 học sinh khuyết tật trở lên học hòa nhập
trường
39
- Trường sử dụng máy tính cho dạy học
trường
40
- Trường khai thác Internet cho dạy học
trường
41
- Trường điện (điện lưới)
trường
42
- Trường nguồn nước sạch
trường
43
- Trường công trình vệ sinh
trường
44
- Trường chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay
trường
45
- Trường chương trình giáo dục bản về giới tính,
phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV.
trường
46
- Trường sở hạ tầng, tài liệu học tập, môi trường học
tập phù hợp tiếp cận với học sinh khuyết tật
trường
47

Biểu báo cáo thống kê giáo dục trung học cơ sở

Biểu 03-THCS-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục trung học cơ sở là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê giáo dục trung học cơ sở. Mẫu nêu rõ chỉ tiêu giáo dục, báo cáo của tư thục, công lập... Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm