Biểu 06-GDKT-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục khuyết tật

1 10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu 06-GDKT-ĐN
Ban hành theo Thông số 24/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
BÁO CÁO THỐNG GIÁO DỤC KHUYẾT
TẬT
Kỳ đầu năm học
(có đến 30 tháng 9 năm báo cáo)
- Đơn vị báo cáo:
Sở GDĐT tỉnh………..
- Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Giáo dục Đào tạo
I.
Trung tâm
Đơn vị
tính
số
Tổng số
Ngoài Công lập
A
B
C
1
3
Tổng số
trung tâm
01
1.1.
Số trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật
trung tâm
02
Trong đó:
- Trung tâm GD trẻ khuyết tật cấp tỉnh/thành phố
trung tâm
03
- Trung tâm GD trẻ khuyết tật cấp huyện (quận,
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)
trung tâm
04
1.2.
Số trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa
nhập
trung tâm
05
Trong đó:
- Trung tâm GD trẻ khuyết tật cấp tỉnh/thành phố
trung tâm
06
- Trung tâm GD trẻ khuyết tật cấp huyện (quận,
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)
trung tâm
07
- Số Trung tâm hoạt động hỗ trợ tại các cơ sở
giáo dục khác
trung tâm
08
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II
Học sinh
Đơn
vị tính
số
Tổng số
Công lập
Ngoài công lập
Tổng
số
Nữ
Dân tộc thiểu
số
Tổng
số
Nữ
Dân tộc thiểu
số
Tổng
số
Nữ
Dân tộc
thiểu số
Tổng
số
Nữ
Tổng
số
Nữ
Tổng
số
Nữ
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.1.
Học sinh khuyết tật học
chuyên biệt
người
09
2.1.1.
Chia theo dạng tật mức độ
tật
2.1.1.1
.
Khuyết tật vận động
người
10
Chia theo mức độ:
- Khuyết tật đặc biệt nặng
người
11
- Khuyết tật nặng
người
12
- Khuyết tật nhẹ
người
13
2.1.1.2
.
Khuyết tật nghe, nói
người
14
Chia theo mức độ:
- Khuyết tật đặc biệt nặng
người
15
- Khuyết tật nặng
người
16
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Khuyết tật nhẹ
người
17
2.1.1.3
.
Khuyết tật nhìn
người
18
Chia theo mức độ:
- Khuyết tật đặc biệt nặng
người
19
- Khuyết tật nặng
người
20
- Khuyết tật nhẹ
người
21
2.1.1.4
.
Khuyết tật thần kinh, tâm thần
người
22
Chia theo mức độ:
- Khuyết tật đặc biệt nặng
người
23
- Khuyết tật nặng
người
24
- Khuyết tật nhẹ
người
24
2.1.1.5
.
Khuyết tật trí tuệ
người
25
Chia theo mức độ:
- Khuyết tật đặc biệt nặng
người
26
- Khuyết tật nặng
người
27
- Khuyết tật nhẹ
người
27
2.1.1.6
.
Khuyết tật khác
người
28
Chia theo mức độ:

Biểu báo cáo thống kê giáo dục khuyết tật

Biểu 06-GDKT-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục khuyết tật là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê giáo dục khuyết tật. Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm