Biểu 08-NSNN-ĐN: Báo cáo thống kê chi ngân sách nhà nước cho giáo dục

1 34
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu 08-NSNN-ĐN
Ban hành theo Thông số 24/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
BÁO CÁO THỐNG
CHI NGÂN SÁCH NHÀ ỚC
CHO GIÁO DỤC
Kỳ đầu năm học
(Có đến 30 tháng 9 năm báo o)
- Đơn vị báo cáo:
Sở GDĐT tỉnh………..
- Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Giáo dục Đào tạo
TT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
số
Quyết toán chi
NSNN
(năm tài chính n-1)
Dự toán
Ước thực hiện
A
B
C
1
2
3
Tổng chi các nguồn thuộc ngân sách nhà
nước
triệu đồng
01
I.
Chi đầu
triệu đồng
02
1
Vốn đầu từ ngân sách địa phương
triệu đồng
03
1.1
Vốn đầu trong cân đối NSĐP
triệu đồng
04
1.1.1
Cấp tỉnh quản
triệu đồng
05
1.1.2
Cấp huyện quản
triệu đồng
06
1.1.3
Cấp quản
triệu đồng
07
1.2
Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
triệu đồng
08
2
Nguồn vốn ngân sách trung ương
triệu đồng
09
2.1
Vốn CTMTQG
triệu đồng
10
2.2
Vốn CTMT
triệu đồng
11
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2.3
Vốn ODA
triệu đồng
12
2.4
Vốn trái phiếu Chính phủ
triệu đồng
13
2.5
Vốn NSNN khác
triệu đồng
14
II
Chi thường xuyên
triệu đồng
15
1.
Giáo dục Mầm non
triệu đồng
16
1.1
Chia theo nguồn:
1.1.1
Nguồn NSNN
triệu đồng
17
1.1.2
Nguồn phí, lệ phí để lại
triệu đồng
18
1.1.3
Nguồn khác
triệu đồng
19
1.2
Chia theo nhóm chi:
1.2.1
Chi thanh toán nhân
triệu đồng
20
1.2.2
Chi hàng hóa dịch vụ
triệu đồng
21
1.2.3
Chi hỗ trợ bổ sung
triệu đồng
22
1.2.4
Các khoản chi khác
triệu đồng
23
2.
Giáo dục Tiểu học
triệu đồng
24
2.1
Chia theo nguồn:
2.1.1
Nguồn NSNN
triệu đồng
25
2.1.2
Nguồn phí, lệ phí để lại
triệu đồng
26
2.1.3
Nguồn khác
triệu đồng
27
2.2
Chia theo nhóm chi:
2.2.1
Chi thanh toán nhân
triệu đồng
28
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2.2.2
Chi hàng hóa dịch vụ
triệu đồng
29
2.2.3
Chi hỗ trợ bổ sung
triệu đồng
30
2.2.4
Các khoản chi khác
triệu đồng
31
3.
Giáo dục Trung học sở
triệu đồng
32
3.1
Chia theo nguồn:
3.1.1
Nguồn NSNN
triệu đồng
33
3.1.2
Nguồn phí, lệ phí để lại
triệu đồng
34
3.1.3
Nguồn khác
triệu đồng
35
3.2
Chia theo nhóm chi:
3.2.1
Chi thanh toán nhân
triệu đồng
36
3.2.2
Chi hàng hóa dịch vụ
triệu đồng
37
3.2.3
Chi hỗ trợ bổ sung
triệu đồng
38
3.2.4
Các khoản chi khác
triệu đồng
39
4
Giáo dục Trung học phổ thông
triệu đồng
40
4.1
Chia theo nguồn:
4.1.1
Nguồn NSNN
triệu đồng
41
4.1.2
Nguồn phí, lệ phí để lại
triệu đồng
42
4.1.3
Nguồn khác
triệu đồng
43
4.2
Chia theo nhóm chi:
4.2.1
Chi thanh toán nhân
triệu đồng
44
4.2.2
Chi hàng hóa dịch vụ
triệu đồng
45

Biểu báo cáo thống kê chi ngân sách nhà nước cho giáo dục

Biểu 08-NSNN-ĐN: Báo cáo thống kê chi ngân sách nhà nước cho giáo dục là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê chi ngân sách nhà nước cho giáo dục. Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 34
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm