Biểu 16/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất quốc phòng, đất an ninh

1 18

Biểu thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất quốc phòng, đất an ninh

Biểu 16/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất quốc phòng, đất an ninh là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất quốc phòng đất an ninh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 

Mẫu thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất quốc phòng, đất an ninh

 

 

Biểu 16/TKĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT QUỐC PHÒNG, ĐẤT AN NINH

Tỉnh, thành phố:……………………….

(Đến ngày 31/12/…………)

Đơn vị tính diện tích: ha

Thứ tự

Đơn vị (hoặc điểm) sử dụng đất

Địa chỉ sử dụng đất

Diện tích đất quốc phòng/đất an ninh

Trong đó diện tích kết hợp vào mục đích khác

Tình hình đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính, cấp GCN

Ghi chú

 

 

 

 

Diện tích

Loại đất kết hợp

Diện tích đã đo đạc

Số Giấy chứng nhận đã cấp

Diện tích đã cấp giấy chứng nhận

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày…tháng…năm …
Đơn vị lập biểu
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)

Ngày…tháng…năm …
Bộ Quốc phòng/Bộ Công an
(Ký tên, đóng dấu)

Biểu 16/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất quốc phòng, đất an ninh

Biểu 16/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất quốc phòng, đất an ninh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm