Bảng chấm công ngày mới nhất

58 285.802

Bảng chấm công hàng ngày

Mẫu bảng chấm công hàng ngày file excel đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Chúng tôi xin giới thiệu mẫu bảng chấm công cho nhân viên trên bảng tính Excel dưới đây hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc chấm công, tính lương cho nhân viên trong công ty.

Bảng chấm công

Bảng chấm công bằng tiếng Anh

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu Bảng chấm công hàng ngày như sau:

Mẫu Bảng chấm công hàng ngày
Mẫu bảng chấm công bằng Excel

Nội dung cụ thể Mẫu bảng chấm công ngày bằng Excel như sau:

TÊN ĐƠN VỊ: ...

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng.... năm 20.....

STT Họ và tên Chức vụ Ngày trong tháng Tổng cộng Ngày nghỉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nghỉ không lương Nghỉ lễ Nghỉ phép
1                                                                          
2                                                                          
3                                                                          
4                                                                          
5                                                                          
6                                                                          
7                                                                          
8                                                                          
9                                                                          
                                                                           

Ký hiệu chấm công:

 • Ốm, điều dưỡng: Ô
 • Con ốm: Cô
 • Thai sản: TS
 • Tai nạn: T
 • Chủ nhật CN
 • Nghỉ lễ NL
 • Nghỉ bù: NB
 • Nghỉ nửa ngày không lương: 1/2K
 • Nghỉ không lương: K
 • Ngừng việc: N
 • Nghỉ phép: P
 • Nghỉ nửa ngày tính phép: 1/2P
 • Làm nửa ngày công: NN

Ngày......tháng.......năm.......

Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết
58 285.802
Việc làm - Nhân sự Xem thêm