Báo cáo kết quả thử việc Mẫu báo cáo kết quả thử việc

Giới thiệu

Mẫu báo cáo kết quả thử việc

Mẫu báo cáo kết quả thử việc là biểu mẫu báo cáo những công việc bạn được giao, kết quả công việc cũng như những gì mình đã học được, tự đánh giá kết quả và đề xuất ý kiến công việc mình làm được trong thời gian thử việc kết hợp cùng với nhận xét đánh giá của người hướng dẫn trực tiếp và trưởng bộ phận để quyết định có tiếp tục thuê bạn sau thời gian thử việc hay không. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu báo cáo kết quả thử việc tại đây.

Hợp đồng thử việc

Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc

Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

Tải mẫu báo cáo kết quả thử việc:

Báo cáo kết quả thử việc

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo kết quả thử việc như sau:

Mẫu 1

CÔNG TY ABC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi :

- Lãnh đạo Công ty
- Trưởng phòng Hành chính Quản trị                                      

Họ và tên:..................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.................................................................................................

Thời gian thử việc từ ngày……./……./…….đến ngày……./……./…….............................

Vị trí/ Chức danh thử việc:..........................................................................................

Người hướng dẫn:......................................................................................................

Công việc được giao trong quá trình thử việc:...............................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Kết quả hoàn thành:.....................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

                                                                              ................., ngày..........tháng............năm..............
  NGƯỜI THỬ VIỆC


Ý kiến của Người hướng dẫn trực tiếp (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):.........................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ý kiến của Trưởng bộ phận (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

  .........., ngày........tháng.......năm........
                                                          TRƯỞNG BỘ PHẬN

Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

                                                          .........., ngày........tháng.......năm........
  TRƯỞNG PHÒNG HCQT

Mẫu 2

CÔNG TY....................................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

                                 Kính gửi:

 

 

- Lãnh đạo công ty;

- Trưởng phòng hành chính nhân sự;

- ..........

Họ và tên: ..................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: .................................................................................................

Chuyên ngành: ...........................................................................................................

Thời gian thử việc từ ngày .........../............./............ đến ngày .........../.........../............

Đơn vị và vị trí thử việc: ............................................................................................

I. Công việc được giao trong quá trình thử việc:

STT Công việc được giao Kết quả Lý do không hoàn thành (nếu có)
       
       
       
       

II. Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

                                                               ..............., ngày........tháng.......năm........
  NGƯỜI THỬ VIỆC

Ý kiến của Người giám sát trực tiếp trong quá trình thử việc:

Những điểm làm tốt ..................................................................................................

................................................................................................................................

Những điểm cần khắc phục .......................................................................................

................................................................................................................................

                                                           ..........., ngày.........tháng.......năm.......
  NGƯỜI GIÁM SÁT

Ý kiến của Trưởng bộ phận:

Những điểm làm tốt ..................................................................................................

................................................................................................................................

Những điểm cần khắc phục .......................................................................................

................................................................................................................................

                                                             ............, ngày.......tháng.......năm..........
  TRƯỞNG BỘ PHẬN

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số biểu mẫu hành chính liên quan như:

Bản cam kết

Mẫu bảng mô tả công việc

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Biên bản họp công ty

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Báo cáo kết quả thử việc để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự