Mẫu báo cáo thu bảo hiểm xã hội

Mẫu báo cáo thu bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

Mẫu báo cáo thu bảo hiểm xã hội là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thu bảo hiểm xã hội. Mẫu bản báo cáo nêu rõ thông tin về các chỉ tiêu đối với BHXH, số thu BHXH bắt buộc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thu bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại đây.

Mẫu báo cáo thu bảo hiểm xã hội

Mẫu báo cáo thu bảo hiểm xã hội

Nội dung cơ bản của Mẫu báo cáo thu bảo hiểm xã hội như sau:

BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI (B05b – BH)

Quý:.................Năm:……..........

1 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Quận, Huyện

S

TT

BHXH Quận, Huyện

Số đã thu kỳ trước chưa nộp về BHXH

Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có)

Số đã thu trong kỳ

Số đã chuyển BHXH tỉnh trong kỳ

Số còn phải nộp BHXH tỉnh chuyển kỳ sau

Thu BHXH bắt buộc

Thu BHXH tự nguyện

Thu BHXH bắt buộc

Thu BHXH tự nguyện

A

B

1

2

3

4

5

6

7= 1±2±3+4+5-6

                 

2 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Tỉnh, Thành phố

S

TT

Chỉ tiêu

Số tiền

   

Quý này

Luỹ kế

I

Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Việt nam

   

II

Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có)

   

1

Thu BHXH bắt buộc

   

2

Thu BHXH tự nguyện

   

III

Số đã thu trong kỳ

   

1

Thu BHXH bắt buộc

   

2

Thu BHXH tự nguyện

   
 

Trong đó cấp huyện thu

   

3

Thu BHXH bắt buộc

   

4

Thu BHXH tự nguyện

   

IV

Số đã nộp về BHXH Việt Nam trong kỳ

   

V

Số còn phải nộp về BHXH Việt Nam chuyển kỳ sau

   
   

..........., ngày...tháng...năm....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trưởng phòng KH-TC

(Ký, họ tên)

Giám đốc BHXH

(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 588
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm