Mẫu báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ

Mẫu báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ mới nhất

Mẫu báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thu chi phí hàng dự trữ. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin chỉ tiêu báo cáo, phí mua, phí bán, mã số hàng dự trữ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ như sau:

Đơn vị báo cáo...... Mẫu số: B13-H

BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI

Quý:.................Năm:……..........

S

T

T

Chỉ tiêu

Mã số

Tổng số

Trong đó

Phí mua

Phí bán

Phí bảo quản

Tổng số

Trong đó

TX

Không TX

CO2

Kê lót

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

I. Thực hiện

                   

1

Phí được hưởng theo định mức

01

                 

2

Chi thực tế về phí

02

                 

3

Chênh lệch phí định mức và thực tế

03

                 
 

II. Phân phối

                   

4

Nộp cấp trên

04

                 

5

Bổ sung nguồn kinh phí

05

                 

6

Trích lập quỹ cơ quan

06

                 

7

Chênh lệch thu chi chưa phân phối

07

                 
   

......., ngày...tháng...năm....

Người lập biểu

(Chữ ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Chữ ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ

Mẫu báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ

Đánh giá bài viết
1 463
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm