Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi

1 1.941

(Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

(Tên đơn vị):........................
Số:........................................

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày . . . tháng . . . năm 200…

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Kính gửi: Tổng cục Thuỷ sản/Cục Chăn nuôi Sở NN và PTNT

Đơn vị chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh TĂCN của đơn vị trong thời gian …….năm 20…..như sau:

Tên đơn vị:………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………

Điện thoại/Fax/email:……………………………

Công suất thiết kế (tấn /năm): ……………

 

 

1 1.941
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi để xem.
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm