Mẫu báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí

1 429

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí của doanh nghiệp

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình sử dụng sổ kinh phí quyết toán từ năm trước chuyển sang. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin chỉ tiêu, mã số... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí của doanh nghiệp tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí như sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ KINH PHÍ QUYẾT TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

Năm……………...

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Tổng

I

Vật tư hàng hoá tồn kho

   

1

Số năm trước chuyển sang

01

 

2

Số sử dụng trong năm

02

 

...

...

   

II

Gía trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành

   
   

............, ngày...tháng...năm...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

1 429
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm