Mẫu số 06 - TT: Biên lai thu tiền Mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 133

Giới thiệu

Mẫu số 06 - TT: Biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Biểu mẫu này được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu số 06 - TT: Biên lai thu tiền tại đây.

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Mẫu bảng kê biên lai thu

Mẫu bảng kê thu tiền phạt

Mẫu số 06 - TT: Biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền
Mẫu biên lai thu tiền

Nội dung cụ thể của mẫu số 06 - TT: Biên lai thu tiền được trình bày dưới đây, mời các bạn tham khảo:

Mẫu biên lai thu tiền ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ............................

Địa chỉ: ...........................

Mẫu số 06 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày.....tháng....năm....

Quyển số:.................

Số:...........................

Họ và tên người nộp:.....................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Nội dung thu:................................................................................................................

Số tiền thu:............................... (Viết bằng chữ):...........................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)

Mẫu biên lai thu tiền ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị: ……..

Bộ phận: …….

Mẫu số: 06-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...................

Số: ...................

Họ và tên người nộp tiền:...............................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Nội dung thu:.................................................................................................................

Số tiền thu:.........................................(Viết bằng chữ):...................................................

....................................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 06 - TT: Biên lai thu tiền để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán