Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Giới thiệu

Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin người nộp thuế, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tại đây.

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Nội dung cơ bản của mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT như sau:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 ............, ngày..........tháng ........năm ......

ĐĂNG KÝ
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 Kính gửi: Cơ quan thuế ……………

Tên người nộp thuế: ..............................................................................................

Mã số thuế: ............................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:.........................

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp ……….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ………. và qua

xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp ……, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo

phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng..... năm.....

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán