Biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Biểu mẫu thông tư 07 2019 đăng ký thế chấp

Biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được Bộ tư pháp ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BTP về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Sau đây là chi tiết nội dung các biểu mẫu về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất mới nhất năm 2020. Mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng.

Biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thành phần trong hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này gồm:

1. Mẫu số 01/ĐKTC: Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp;

2. Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS: Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót;

3. Mẫu số 03/ĐKVB: Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp;

4. Mẫu số 04/XĐK: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký;

5. Mẫu số 05/CTĐK: Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp;

6. Mẫu số 06/BSCB: Trang bổ sung về các bên ký kết hợp đồng thế chấp;

7. Mẫu số 07/BSTS: Trang bổ sung về tài sản thế chấp;

8. Mẫu số 08/DMHĐTC: Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký;

9. Mẫu số 09/SĐKTL: Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

10. Mẫu số 10/VBTB: Văn bản thông báo tạm dừng, dừng đăng ký thế chấp; thông báo việc kê biên, giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Xem chi tiết tại: Thông tư 07/2019/TT-BTP có hiệu lực từ 10/01/2020 và thay thế cho Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Các biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được trình bày ở dạng file Doc thuận tiện cho các bạn sử dụng và chỉnh sửa. 

Chi tiết nội dung các biểu mẫu Thông tư 07/2019/BTP mời các bạn sử dụng file tải về để sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 27
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm