Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để dùng ở nước ngoài

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho công dân cư trú ở nước ngoài sẽ giúp cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài xác định tình trạng hôn nhân của mình để hợp pháp chuyện đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Đây là mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người sử dụng khi cần sang nước ngoài làm thủ tục kết hôn hợp lệ hoặc hợp pháp theo luật cư trú của nước đó, văn bản được xác nhận bởi ủy ban nhân dân từ cấp xã, phường trở lên. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để dùng ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để dùng ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để dùng ở nước ngoài

Nội dung cơ bản của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để dùng ở nước ngoài như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

Xã/phường...................

Huyện/quận..................

Tỉnh/thành phố..............

Số:................... UB/HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
–––––––––––––––––

 

................, ngày....... tháng ........ năm...........

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

(Để dùng ở nước ngoài)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÁC NHẬN

Ông/bà:

Họ và tên:.................................................................................Giới tính:....................

Sinh ngày........tháng.........năm.............tại....................................................................

Dân tộc:..........................................Quốc tịch:.............................................................

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế..................................................

Số..........................Ngày, tháng, năm cấp:........../........../.......... Nơi cấp:......................

Nơi thường trú hiện nay................................................................................................

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh................................................................................

Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày........ tháng........ năm ........ đến ngày.....tháng.... năm............

Tình trạng hôn nhân:.....................................................................................................

Giấy này được cấp dùng để (5)............................................................................................ và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

                        ................., ngày....tháng....năm......
  T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Viết bằng chữ in hoa, có dấu;

(2) Nếu đang ở nước ngoài, thì ghi rõ nước nào (địa chỉ cụ thể);

(3) Chỉ cần thiết trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

(4) Ghi rõ: chưa đăng ký kết hôn với ai hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết; trong trường hợp việc ly hôn do Toà án nước ngoài xét xử, thì phải ghi rõ ngày, tháng, năm cấp Giấy xác nhận đã ghi chú vào Sổ đăng ký kết hôn của Sở Tư pháp;

(5) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Đánh giá bài viết
12 37.092
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm