Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng thuê nhà ở để bạn tham khảo khi cần sử dụng đến mẫu văn bản hành chính nào đó liên quan đến vấn đề thuê nhà ở, văn phòng cho doanh nghiệp. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu hợp đồng thuê nhà ở hoặc một số mẫu hợp đồng khác ở dưới đây.

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

Số: 01/2009/HĐTN

Hợp đồng này được lập và ký tại Hà Nội, ngày ........ tháng .............. năm ............... giữa các bên có tên dưới đây:

BÊN CHO THUÊ NHÀ:..................................................................................................

Đại diện: Ông/bà..........................................................................................................

CMTND số: .............................. Ngày cấp: ........................... Nơi cấp: .........................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................

Điện thoại:....................................................................................................................

Sau đây gọi tắt là Bên A,

BÊN THUÊ NHÀ:............................................................................................................

 Địa chỉ : .......................................................................................................................

Điện thoại:.....................................................................................................................

Fax: .............................................................................CVR:.........................................

Đại diện: Ông/bà............................................................................................................

Sau đây gọi tắt là Bên B,

Dưới đây, tùy từng ngữ cảnh, được gọi tương ứng là “Một bên” hoặc “Các bên” hoặc “Hai bên”.

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê của Bên A Diện tích thuê được mô tả chi tiết tại Khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này theo các điều khoản cụ thể được hai bên thống nhất tại Hợp đồng này.

Điều 2. Diện tích thuê, Thời hạn thuê, Mục đích thuê

2.1 Diện tích thuê:

Diện tích thuê là:

Diện tích thuê được mô tả tại Khoản này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, được thể hiện thông qua giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A: Số giấy chứng nhận 10107173449 .Cấp ngày 29 tháng 11 năm 2004

2.2 Thời hạn thuê:

2.2.1 Thời hạn thuê là (12) mười hai tháng tính từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

2.2.2 Ngày nhận bàn giao Diện tích thuê: là ngày ........

2.2.3 Ngày bắt đầu tính tiền thuê: là ngày ........

2.2.4 Bên B được quyền ưu tiên thuê tiếp Diện tích thuê nếu khi hết hạn Hợp đồng này, Bên A vẫn tiếp tục cho thuê Diện tích thuê. Trong trường hợp này, Bên B phải thông báo cho Bên A để đề nghị gia hạn Hợp đồng này trước khi kết thúc thời hạn của Hợp đồng này (02) hai tháng để hai bên đàm phán gia hạn Hợp đồng. Tiền thuê trong trường hợp gia hạn Hợp đồng sẽ được hai bên điều chỉnh cho phù hợp nhưng không vượt quá (15%) mười lăm phần trăm của Tiền thuê quy định tại Hợp đồng này.

Đánh giá bài viết
8 36.469
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm