Mẫu số S19-DNN: Sổ chi tiết các tài khoản

4 17.506

Mẫu số S19-DNN: Sổ chi tiết các tài khoản

Mẫu số S19-DNN: Sổ chi tiết các tài khoản là mẫu sổ chi tiết các tài khoản của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu sổ nêu rõ tên tài khoản, loại tiền sử dụng đối với tài khoản, số phát sinh, số dư của các tài khoản. Mẫu sổ chi tiết các tài khoản được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ chi tiết các tài khoản tại đây.

Mẫu số S09-DNN: Sổ tài sản cố định

Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

Mẫu số S10-DNN: Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Mẫu số S19-DNN: Sổ chi tiết các tài khoản

Mẫu số S19-DNN: Sổ chi tiết các tài khoản

Nội dung cơ bản của mẫu số S19-DNN: Sổ chi tiết các tài khoản như sau:

Đơn vị: .............................
Địa chỉ: ............................

Mẫu số S19-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334,
335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,...)

Tài khoản:.........................

Đối tượng:.........................

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số dư
Số hiệu Ngày, tháng Nợ Nợ
A B C D E 1 2 3 4
     

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

.............

         

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ........

    Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Nắm rõ các tài khoản kế toán Hành chính sự nghiệp là nghiệp vụ quan trọng đối với mỗi kế toán. Chính vì vậy, Vndoc.com đã tổng hợp Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC để các bạn tiện tham khảo. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
4 17.506
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm