Biểu số 14/BC-BDT: Báo cáo số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu

Mẫu báo cáo số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu

Mẫu báo cáo số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu. Mẫu báo cáo nêu rõ tổng số vụ buôn lậu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2015/TT-UBDT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu như sau:

Biểu số: 14/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/4 năm sau

Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu
(Năm)

Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

 

Mã số

Số vụ (Vụ)

Số người tham gia (Người)

Trong đó: Nữ (Người)

A

B

1

2

3

Tổng số

       

- Chia theo dân tộc

       

(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)

       

       
         
         
         
 

..........., ngày...tháng...năm...

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu

Mẫu báo cáo số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu

Đánh giá bài viết
1 30
Thủ tục hành chính Xem thêm