Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 dưới đây là các đề thi được sưu tầm từ các trường. Những đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán này sẽ là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo. Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán này được sưu tầm nhằm giúp các bé củng cố kiến thức và ôn tập học kì 1 lớp 3 một cách hiệu quả nhất.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1: Số chín trăm mười hai viết là:

A. 92

B. 902

C. 912

Câu 2: Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

A. 8 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 102

B. 101

C. 123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là:

A. 210

B. 220

C. 120

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

533 + 128

728 – 245

172 x 4

798 : 7

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

b. x : 5 = 83

Bài 3: (2 điểm) Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái. Sau đó xếp các hộp vào thùng mỗi thùng 4 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm) Xét quan hệ các số trong một hình tròn sau rồi điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:

533 + 128 = 661

728 – 245 = 483

172 x 4 = 688

798 : 7 = 114

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

=> x = 90 : 6 = 15

b. x : 5 = 83

x = 83 x 5 = 415

Bài 3:

Có số hộp là: 100 : 5 = 20 (hộp)

Có số thùng bánh là: 20 : 4 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng

Bài 4:

Số ở ô to là hiệu của hai số ở hai ô nhỏ.

Như vậy ở ô thứ 3 ta có: ? - 24 = 76 => Số cần điền là 76 + 24= 100.

3. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019

Họ và tên học sinh:…….............................

……………………………………..……..

Lớp:……………………………………….

Trường: ……………………..……………

Huyện:………………………..…………..

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2018 - 2019

Môn: Toán 3

Ngày kiểm tra:……………..

Thời gian kiểm tra (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: (0,5 đ)

6 x 7 = …..

A. 42

B. 24

C. 36

Câu 2: (0,5 đ)

7 x 9 = …..

A. 36

B. 63

C. 54

Câu 3: (0,5 đ)

42 : 7 = …..

A. 8

B. 7

C. 6

Câu 4: (0,5 đ)

54 : 6 = …..

A. 8

B. 9

C. 7

Câu 5: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? (0,5 điểm)

de-thi-hoc-ki-1-lop-3-mon-toan-nam-hoc-2018-2019-theo-thong-tu-22

A. 8 giờ 40 phút

B. 7 giờ 20 phút

C. 7 giờ kém 20 phút

Câu 6: (1 đ)

Một hình vuông có cạnh là 3cm (hình bên). Chu vi hình vuông là:

de-thi-hoc-ki-1-lop-3-mon-toan-nam-hoc-2018-2019-theo-thong-tu-22

A. 6cm

B. 9cm

C. 12cm

Câu 7: (1 đ)

5m = ….. cm

A. 500

B. 50

C. 5

Câu 8: (1 đ)

36 : 6 + 13 ….. 20

A. >

B. <

C. =

Câu 9: (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD (hình vẽ bên) là:

de-thi-hoc-ki-1-lop-3-mon-toan-nam-hoc-2018-2019-theo-thong-tu-22

A. 14m

B. 12m

C. 7m

Câu 10: Đặt tính rồi tính (1 đ)

a) 23 x 4

b) 207 x 4

Câu 11: Đặt tính rồi tính. (1 đ)

a) 108 : 9

b) 273 : 8

Câu 12: Bài toán: (1,5 điểm)

Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

4. Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1

0,5 điểm

Câu 2

0,5 điểm

Câu 3

0,5 điểm

Câu 4

0,5 điểm

Câu 5

0,5

điểm

Câu 6

1 điểm

Câu 7

1 điểm

Câu 8

1

điểm

Câu 9

1 điểm

A

B

C

B

B

C

A

B

A

Câu 10: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

de-thi-hoc-ki-1-lop-3-mon-toan-nam-hoc-2018-2019-theo-thong-tu-22

Câu 11: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

de-thi-hoc-ki-1-lop-3-mon-toan-nam-hoc-2018-2019-theo-thong-tu-22

Câu 12: (1,5 điểm)

- Đúng mỗi lời giải đạt 0,25 điểm.

- Đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm.

Số tấm bưu ảnh của em là:

15 - 7 = 8 (tấm)

Số tấm bưu ảnh của hai anh em là:

15 + 8 = 23 (tấm)

Đáp số: 23 tấm bưu ảnh

  • Lưu ý câu 12: Trên đây là những câu lời giải gợi ý, nếu học sinh đặt câu lời giải khác đúng thì giáo viên tính điểm.

>>> Tham khảo: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22

5. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN KHỐI 3

Năm học: 2019 – 2020

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số liền trước của 160 là:

A. 161 B. 150 C. 159 D. 170

b) Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

A.24m B.36 m C. 10 m D. 12 cm

c) 9m 8cm = .... cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A. 98 B. 908 C. 980 D. 9080

d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít B. 49 lít C. 56 lít D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

* Giá trị của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50

32 : 4 + 4 = 12

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = ....... 8 x 7 = ........

63 : 9 =....... 64 : 8 =.......

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302 660 – 251 124 x 3 845 : 7

Bài 5: Tìm X:

a) X : 6 = 144 b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An chưa đọc?

6. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Học kỳ I năm học 2019-2020

(Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm).

63 : 7 = ...... 35 : 5 = ..........

42 : 6 = ........ 56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 = b) 630 : 7 =

Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ........... b) 462 + 7 – 40 = ................

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

7. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Bài kiểm tra học kì I

Môn thi: Toán - khối 3

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100 B.799 C.744 D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924 B. 304 C.6 D. 912

3. 7m 3 cm = ....... cm:

A. 73 B. 703 C. 10 D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

A. 75 quyển B. 30 quyển C. 60 quyển D. 125 quyển

5. Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A. 1/6 B. 1/7 C. 1/8 D. 1/9

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm B.70cm C.7dm D. 70 dm

II/ Phần tự luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

267 + 125 – 278 538 – 38 x 3

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8 X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

8. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN LỚP 3

Cuối kì I – Năm học: 2019-2020

Thời gian: 40 phút

Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

1) 856: 4 có kết quả là:

A. 214 B. 241 C. 225

2) 64 x 5 có kết quả là:

A. 203 B. 320 C. 415

3) 75+ 15 x 2 có kết quả là:

A. 180 B. 187 C. 105.

4) 7 gấp lên 8 lần được :

A64 B. 56 C. 49

5) Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 24 m B. 48 m C. 135 m

6) Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 200 B.140 C.240.

7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ?

A. X = 3 B. X = 27 C. X = 18

8) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?

A.4 B. 3 C.2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147

b) 627- 459

c) 419 x 2 d)

d) 475 : 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a) 55: 5 x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) (12+ 11) x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4 (2,5 điểm): Một cửa hàng có 96 kg đường, đã bán 1/4 số ki-lô gam đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất:

VnDoc giới thiệu với bạn Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 theo TT 22 mới nhất. Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 3 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo thông tư 22 qua chuyên mục đề thi học kì 1 của chúng tôi. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 3 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trong quá trình học môn Toán lớp 3, các em học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, VnDoc quyết tâm cùng em học Toán lớp 3 giỏi hơn khi cung cấp lời Giải bài tập Toán lớp 3 để cùng các em học tốt hơn. Mời các em tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán của chúng tôi.

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đánh giá bài viết
1.558 657.449
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm