Bộ câu hỏi thi Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2017

Câu hỏi thi Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 4435/KH-UBND ngày 7/9/2017 của UBND tình về kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC tỉnh Quáng Trị năm 2017 và Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2017, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành bộ câu hỏi để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai cho các thành viên đội thi ôn luyện, tham gia thi đạt kết quả tốt.

BỘ CÂU HỎI PHẦN THI KIẾN THỨC

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CCHC TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Công văn số /BTC ngày /11/2017 của BTC Hội thi)

Câu 1: Theo Nghị quyết 30c/NQ-CP, trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 là gì?

a. Cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

b. Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

c. Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Câu 2: Nghị quyết 30c/ NQ-CP quy định bao nhiêu nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020?

a. 4

b. 5

c. 6

Câu 3: Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ được chia làm mấy giai đoạn?

a. 1 giai đoạn.

b. 2 giai đoạn,

c. Không chia thành các giai đoạn.

Câu 4: Theo Nghị quyết 30c/NQ-CP, một trong những mục tiêu CCHC của giai đoạn 1 là:

a. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai 100% vào năm 2013 tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

b. Bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 60%;

c. Cả a và b

Câu 5: Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đặt ra mục tiêu về sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước là như thế nào?

a. Đạt mức trên 60% vào năm 2015; trên 80% vào năm 2020.

b. Đạt mức trên 65% vào năm 2015; trên 85% vào năm 2020.

c. Đạt mức trên 70% vào năm 2015; trên 90% vào năm 2020.

Câu 6: Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đặt ra mục tiêu cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm ở các cơ quan hành chính Nhà nước như thế nào?

a. Đạt mức trên 50% vào năm 2015; 100% vào năm 2020.

b. Đạt mức trên 60% vào năm 2015; 100% vào năm 2020.

c. Đạt mức trên 70% vào năm 2015; 100% vào năm 2020.

Câu 7: Mục tiêu nào sau đây thuộc Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ?

a. Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

b. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian, kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ các thủ tục hành chính.

c. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Câu 8: Theo Nghị quyết 30c/ NQ-CP, Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mục tiêu CCHC của giai đoạn nào?

a) Giai đoạn 2011-2015

b) Giai đoạn 2016- 2020

c) Cả 2 giai đoạn

Câu 9: Theo quy định tại Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 thì nhiệm vụ chủ trì triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 được giao cho cơ quan nào sau đây?

a. Sở Khoa học và Công nghệ.

b. Sở Thông tin và Truyền thông.

c. Văn phòng UBND tỉnh.

Câu 10: Theo quy định tại Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 thì nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước được giao cho cơ quan nào sau đây?

a. Sở Khoa học và Công nghệ.

b. Sở Thông tin và Truyền thông.

c. Văn phòng UBND tỉnh.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 2.294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài thu hoạch Xem thêm