Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

49 31.125

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Các bạn có thể sử dụng bài kiểm tra môn hóa học 8 này để luyện tập ở nhà nhằm học tốt môn Hóa học 8. Mời các bạn cùng tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 8
BÀI KIỂM TRA SỐ 1

Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt

A. p và n        B. n và e        C. e và p        D. n, p và e

Câu 2: Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì?

A. Giúp phân biệt chất này với chất khác, tức nhận biết được chất

B. Biết cách sử dụng chất

C. Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất

D. Cả ba ý trên

Câu 3: Đâu là chất tinh khiết trong các chất sau:

A. Nước khoáng      B. Nước mưa      C. Nước lọc      D. Nước cất

Câu 4: Hỗn hợp là sự trộn lẫn của mấy chất với nhau? 

A. 2 chất trở lên      B. 3 chất          C. 4 chất        D. 2 chất

Câu 5: Để biểu thị khối lượng của một nguyên tử, người ta dùng đơn vị:

A. miligam          B. gam           C. kilogam       D. đvC

Câu 6: Hợp chất là những chất được tạo nên bởi bao nhiêu nguyên tố hóa học

A. nhiều hơn 2       B. 3              C. 4            D. 2

Câu 7: Đơn chất là những chất được tạo nên bởi mấy nguyên tố hóa học?

A. 1              B. 2              C. 3            D. 4

Câu 8: Mỗi công thức hóa học của một chất cho chúng ta biết:

A. nguyên tố nào tạo ra chất

B. số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất

C. phân tử khối của chất

D. Cả ba ý trên

Câu 9: Nguyên tử nguyên tố A có 3 hạt proton trong hạt nhân. Vậy số hạt electron trong nguyên tử nguyên tố A là:

A. 1            B. 2           C. 3           D. 4

Câu 10: Phân tử H2SO4 có khối lượng là:

A. 49 đvC        C. 98 đvC       C. 49g          D. 98g

ĐÁP ÁN

1-D; 2-D; 3-D; 4-A; 5- D; 6-A; 7-A; 8-D; 9-C; 10-C

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 8
BÀI KIỂM TRA SỐ 2

Câu 1: Đâu là hiện tượng hóa học trong các hiện tượng dưới đây?

A. Nước sôi

B. Nước bốc hơi

C. Nước đóng băng

D. Nước bị phân hủy tạo thành khí oxi và khí hidro

Câu 2: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng như thế nào với tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng?

A. Bằng nhau

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy vào từng phản ứng

Câu 3: Cho phản ứng hóa học:

A + B → C + D

Nếu khối lượng của các chất A,C,D lần lượt là 20g, 35g và 15g thì khối lượng chất B đã tham gia phản ứng bằng bao nhiêu gam?

A. 15g           B. 20g          C. 30g          D.35g

Câu 4: Cho PTHH:

2HgO → 2Hg + xO2

Khi đó giá trị của x là:

A. 1            B. 2             C. 3            D. 4

Câu 5: Cho PTHH:

2Cu + ? → 2CuO

Chất cần điền vào dấu chấm hỏi là:

A. O            B. O2           C. 2O          D. Cu

Câu 6: Một mol bất kì chất khí nào cũng có thể tích như nhau và bằng:

A. 224 lit         B. 2,24 lit        C. 22,4 lit        D. 22,4 ml

Câu 7: Mol là lượng chất có chứa bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử chất đó?

A. 6.1021        B. 6.1022         C. 6.1023        D. 6.1024

Câu 8: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với khí hidro?

A. Nặng hơn 16 lần

B. Nhẹ hơn 16 lần

C. Nặng hơn 8 lần

D. Nặng hơn 8 lần

Câu 9: Trong phân tử CuO, oxi chiếm bao nhiêu phần trăm về khối lượng?

A. 20%          B. 80%          C. 40%         D. 60%

Câu 10: 0,5 mol Fe có khối lượng bằng:

A. 56g          B. 28g           C. 112g         D. 14g

ĐÁP ÁN

1-D;  2-A;  3-C;  4-A;  5-B; 6-C;  7-C;  8-A;  9-A;  10-B

Đánh giá bài viết
49 31.125
Hóa học lớp 8 Xem thêm