Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6

12 4.806

Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6

Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 là tài liệu ôn tập gồm nhiều đề thi môn Toán lớp 6, giúp các bạn học sinh lớp 6 luyện tập nhằm củng cố lại kiến thức Toán của mình hiệu quả. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn ôn thi học kì I môn Toán lớp 6 hiệu quả... Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Toán - Đề số 1

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Toán - Đề số 2

KIỂM TRA HỌC KỲ I - Môn: TOÁN - Lớp: 6

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ SỐ 01

Bài 1. Làm phép tính

a) (523.518):539 – 50.05.              b) [2.33 + 144:(72 – 925:52)]. –8

Bài 2. Viết liệt kê các phần tử sau:

A = {x∈ N | 270 chia hết cho x; 300 chia hết cho x; 168 chia hết cho x}

Bài 3. Tìm x ∈ N biết:

a) 20 – (2x – 14) = 24.                b) 15 + x:3 = 45.

Bài 4. Chứng tỏ rằng 90 và 143 là hai số nguyên tố cùng nhau

Bài 5. Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp thành hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh đó trong khoảng 350 đến 350. Tính số học sinh khối 6.

Bài 6. Cho a; b là hai số tự nhiên biết a chia cho 18 dư 13 và b chia cho 12 dư 11. Chứng tỏ a + b chia hết cho 3.

Bài 7. Trên tia Ox vẽ các điểm A, B, C sao cho OA = 3 cm; OB = 5 cm; OC = 7 cm.

a) Tính AB, BC, AC.

b) Chứng tỏ B là trung điểm đoạn thẳng AC.

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: TOÁN - Lớp: 6

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ SỐ 02

Bài 1. Tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước của 6. Tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 2.

a) Viết tập hợp A, B bằng cách liệt kê.             b) Tìm tập hợp A ∩ B.

Bài 2. Thực hiện phép tính:

a) 24 : {390 : [500 – (160 + 30.7)]}                b) 120 – [98 – (16 –9)2]

Bài 3. Tìm x, biết:

a)  4x – 5 = 35 – (12 – 8)                       b) 105 – (x + 7) = 27 : 25

Bài 4. Học sinh khối 6 một trường khi xếp hàng 16 hàng 6 hàng 18 đều đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6 trường đó. Biết số học sinh trong khoảng 250 đến 300 em.

Bài 5. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

a) Điểm A có nằm giữa O và B không? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Điểm A có là trung điểm đoạn thẳng OB không? Vì sao?

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: TOÁN - Lớp: 6

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ SỐ 03

Bài 1. Cho tập hợp B các số tự nhiên khác không nhỏ hơn 1000. Viết tập hợp B bằng hai cách. Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?

Bài 2. Thực hiện phép tính:

a)  (23 + 15) . 10000 + 0: (32 + 50) + 12:1           b) (–25) + |(–8) + 3|

Bài 3. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (x + 3).5 + 15 = 60             b) x chia hết cho 75, x chia hết cho 90 và x < 1000

Bài 4. Một đội y tế có 72 bác sỹ và 192 y tá. Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều nhau vào mỗi tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sỹ? Bao nhiêu y tá?

Bài 5. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4 cm; OB = 8 cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Điểm A có là trung điểm của đọan thẳng OB không? Vì sao?

Bài 6. Tổng của năm số tự nhiên liên tiếp có tận cùng bằng chữ số nào? (có giải thích)

Đánh giá bài viết
12 4.806
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm