Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1

43 48.248

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 bao gồm các đề luyện tập giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 được tải nhiều nhất

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………………

Lớp: ……………........................................................................................

Bài 1. (1 điểm)

a. Viết theo mẫu:

25: hai mươi lăm 62: …………………………………

36: ………………………………. 45: …………………………………

91: ………………………………. 84: …………………………………

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị ………

Số 76 gồm 7 và 6 ………

Số 76 gồm 70 và 6 ………

Số 92 là số có hai chữ số ………

Số 92 gồm 2 chục và 9 đơn vị ………

Bài 2. (3 điểm)

a. Tính:

15 + 4 =….

4 + 13 =….

9 +7 =….

6 + 6 =….

19 - 9 = ….

b. Tính:

15 + 2 = ………       20 + 30 = ………        17 – 3 + 2 = …………

19 – 6 = ………       40 + 40 = ………       16 – 2 + 4 = …………

17 – 3 = ………       80 – 50 = ………        80 – 40 + 30 = ………

Bài 3.

a) Điền dấu ( >; <; = ) vào chỗ chấm (2 điểm)

18 …… 15      26 …… 32        77 …… 20 + 50

30 …… 20      47 …… 74        80 …… 60 + 30

90 …… 70      58 …… 52        18 …… 12 + 6

b) Điền số (1 điểm)

20 + …… = 70         90 - …… = 20

17 - …… = 15           …… - 6 = 12

Bài 4. (2 điểm) Giải bài toán sau:

Lan có 30 nhãn vở, Mai có 20 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5. (1 điểm)

a) Vẽ đoạn thẳng dài 8 cm.

……………………………………………………………………………………..

b) - Vẽ và viết tên 3 điểm ở trong hình vuông.

- Vẽ và viết tên 4 điểm ở ngoài hình vuông.

Đề kiểm tra môn Toán số 1

Đề kiểm tra môn Toán số 1

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ)

20;.....;......; 23;.....;......;......;.....; 28;......;......;

31;.....;......;......;35;......;.......;......;.......;.......;......; 42

Bài 2: Viết số (theo mẫu ) (1 đ)

a) Hai mươi lăm: 25            b) 49: bốn chín

Năm mươi:......                 55................

Ba mươi hai :....                 21.................

Sáu mươi sáu:......               73.................

Bài 3: Đặt tính rồi tính (2đ)

20 + 30

40 + 50

80 – 40

17 – 5

............. .............. ............. ............

............. .............. .............. .............

............. ............... .............. .............

Bài 4: Tính (2đ)

20 + 50 =                70 – 30 =

10 + 20 + 30 =            90 – 30 + 20 =

40 cm + 40 cm =          80 cm – 60cm =

Bài 5: Điền dấu >,<,= ? (2đ)

80......60                 70 – 20.......40

50 – 20 ....30              60.......30 + 20

Bài 6: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông, vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông. (0,5đ)

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1

Bài 7: Tổ Một làm được 20 lá cờ, tổ Hai làm được 10 lá cờ. Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ? (1,5đ)

 Đề kiểm tra môn Toán số 2

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 3 điểm

a) Số liền trước số 13 là 12

b) Số liền sau số 21 là 20

c) 87 gồm có 8 chục và 7 đơn vị

d) 16 < 10 + 5

e) Số 25 đọc là “Hai mươi lăm”

g) 23 cm + 12 cm = 35 cm

Bài 2. Đặt tính rồi tính 2 điểm

24 + 15

10 + 9

12 – 2

90 – 40

Bài 3. Tính nhẩm 1,5 điểm

11 + 3 – 4 = …….            15 – 2 + 3 = ………

17 – 5 – 1 = …….            19 – 6 + 6 = ………

30 cm – 20 cm = …….. 12 cm + 6 cm = ……..

Bài 4. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính? 1,5 điểm

Bài 5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 4 cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó. 1 điểm

Bài 6. Hãy viết một số có hai chữ số sao cho chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9. 1 điểm

Mời các em học sinh tham khảo và luyện tập đầy đủ bộ đề thi:

Ngoài Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 1 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 1, và môn Toán 1. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 1 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
43 48.248
Đề thi giữa kì 2 lớp 1 Xem thêm