Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên : ……………………………….
ĐỀ ÔN TẬP LỚP 4 ( Số 1 )
Lớp 4
Môn : Toán
I. Phần trắc nghiệm
Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø:
A. 45307 B. 45308 C. 45380 D. 45038
Caâu 2: Tìm x bieát:
a
) x : 3 = 12 321
A. x = 4107 B. x = 417 C. x = 36963 D. x = 36663
b
) x
5 = 21250
A. x = 4250 B. x
=
425 C. x = 525 D. x = 5250
Caâu 3: Tính chu vi hình sau: A
4cm
B
A. 6cm C. 10cm
2cm
B. 8cm D. 12cm D C
Caâu 4: Moät cöûa haøng trong hai ngaøy baùn ñöôïc 620 kg gaïo. Hoûi trong 7 ngaøy cöûa haøng baùn
ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam gaïo? (Bieát raèng soá gaïo moãi ngaøy baùn ñöôïc laø nhö nhau).
A. 4340 kg B. 434 kg C. 217 kg D. 2170 kg
Caâu 5: Ñieàn daáu ( <, >, =) thích hôïp vaøo troáng:
a
) 75032
75302 +12200
c
) 98763
98675 - 33467
b
) 100000 99999
d
) 87652 87652
Caâu 6: Giaù trò cuûa bieåu thöùc: 876
m
vôùi
m
= 432 laø:
A. 444 B. 434 C. 424 D. 414
Caâu 7: Giaù trò cuûa bieåu thöùc 8
a vôùi a=100 laø:
A. 8100 B. 800 C. 1008 D. 1800
Caâu 8: Tính chu vi hình vuoâng caïnh a vôùi a = 9 cm
A. 18 cm B. 81 cm C. 36 cm D. 63 cm
Caâu 9: Soá 870549 ñoïc laø:
A. Taùm möôi baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín.
B. Taùm traêm baûy möôi nghìn boán traêm naêm möôi chín.
C. Taùm traêm linh baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín.
D. Taùm traêm baûy möôi nghìn naêm traêm boán möôi chín.
Caâu 10: Soá beù nhaát trong caùc soá sau: 785432; 784532; 785342; 785324 laø:
A. 785432 B. 784532 C. 785342 D. 785234
Caâu 11: Caùc soá ôû doøng naøo ñöôïc vieát theo thöù töï töø b ñeán lôùn.
A. 567899; 567898; 567897; 567896.
B. 865742; 865842; 865942; 865043.
C. 978653; 979653; 970653; 980653.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. 754219; 764219; 774219; 775219.
II. Phần tự luận
1. Đặt tính rồi tính
12 062 + 20581
…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
………………...
16870 - 10152
…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
………………...
237 x 24
…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
………………...
288 : 24
…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
………………..
2. Tìm x
a) 75 x
x
= 1800 b) 1855 :
x
= 35 c)
x
: 204 = 543
....................................... ......................................... .......................................
....................................... ......................................... .........................................
....................................... ......................................... .........................................
*3. Moät cöûa haøng ngaøy thöù nhaát baùn 180 taï gaïo, ngaøy thöù hai baùn 270 taï gaïo, ngaøy thöù ba baùn
keùm hôn ngaøy thöù hai moät nöûa. Hoûi trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu taï
gaïo ? Bài giải
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Moät ñoaøn xe goàm 8 chieác. Trung bình moãi xe chôû 45 ngöôøi. Nhöng doïc ñöôøng coù hai xe
hoûng maùy. Hoûi baây giôø moãi xe coøn laïi phaûi chôû bao nhieâu ngöôøi ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài giải
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Họ tên : ……………………………….
ĐỀ ÔN TẬP LỚP 4 ( Số 2)
Môn: Toán 4
I.Phần trắc nghiệm
Caâu 1: Chöõ soá 6 trong soá 986738 thuoäc haøng naøo? lôùp naøo?
A. Haøng nghìn, lôùp nghìn. C. Haøng chuïc nghìn, lôùp nghìn.
B. Haøng traêm, lôùp nghìn. D. Haøng traêm, lôùp ñôn vò.
Caâu 2: Soá goàm 6 traêm nghìn, 6 traêm, 4 chuïc vaø 3 ñôn vieát laø:
A. 664300 B. 606430 C. 600634 D. 600643
Caâu 3: Giaù trò cuûa chöõ soá 5 trong soá sau: 765430.
A. 50000 B. 500000 C. 5000 D. 500
Caâu 4: Soá coù 6 chöõ soá lôùn nhaát laø:
A. 999999 B. 666666 C. 100000 D. 900000
Caâu 5: Soá baûy traêm trieäu coù bao nhieâu chöõ soá 0:
A. 7 B. 10 C. 9 D. 8
Caâu 6: Ñoïc soá sau: 325600608
A. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu möôi nghìn saùu traêm linh taùm.
B. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu traêm nghìn saùu traêm linh taùm.
C. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu nghìn saùu traêm linh taùm.
D. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu traêm nghìn saùu traêm taùm möôi.
Caâu 7: Giaù trò cuûa chöõ soá 8 trong soá sau: 45873246.
A. 8 000 B. 80 000 C. 800 000 D. 8 000 000
Caâu 8: Noái moãi doøng beân traùi vôùi moãi doøng beân phaûi ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng.
A. Baûy traêm trieäu. 1. 70 000.
B. Baûy chuïc trieäu. 2. 700 000.
C. Baûy traêm nghìn. 3. 700 000 000.
D. Baûy möôi nghìn. 4. 70 000 000
Caâu 9: Soá töï nhieân lieàn sau soá: 3004 laø:
A. 3003. B. 3033 C. 3005 D. 3014
Caâu 10: Soá töï nhieân lieàn tröùôc soá 10001 laø:
A. 10011. B. 10002 C. 10021 D. 10000
Caâu 11: Choïn soá naøo ñeå ñöôïc 3 soá töï nhieân lieân tieáp 99998;........100000.
A. 99997 B. 9999 C. 99999 D. 100 001
Caâu 12: Tìm soá troøn chuïc x, bieát: 58 < x < 70

Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp các dạng đề chi tiết tổng hợp, khái quát lại toàn bộ chương trình Toán học lớp 4 học kì 1, các em học sinh tham khảo ôn tập hiệu quả.

Đề cương, đề ôn tập môn Toán lớp 4

Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm 9 đề thi các dạng bài tập trọng tâm ôn tập toán số học và hình học lớp 4 cho các em học sinh tham khảo nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại các kiến thức đã học chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
9 3.732
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm