Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

199 237.952

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 gồm các đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Ma trận câu hỏi Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

2

 

2

 

2

2

 

1

9

Câu số

1,2

 

3,5

 

6,7

8,9

 

10

 

Điểm

2

 

2

 

2

2

 

1

9

Yếu tố

hình học

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Câu số

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Điểm

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Tổng

Số câu

2

 

3

 

2

2

 

1

10

Điểm

2

 

3

 

2

2

 

1

10

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng liền sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A. Thứ bảy, chủ nhật

B. Thứ hai, thứ ba, thứ tư

C. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm

D. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm ở trong hình tròn (Mức 2)

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = ... + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng: (Mức 3)

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 - 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)

Cây bưởi nhà Nam có 65 quả, bố đã hái xuống 34 quả để bán. Hỏi trên cây bưởi nhà Nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019

+ Từ câu 1 đến câu 5 mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Ý

a) D

b) A

B

D

B

D

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Câu 7: (1 điểm) Nối đúng mỗi phép tính đạt 0,25 điểm

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán

Câu 8: (1điểm) Mỗi phép tính đúng đạt 0,25 điểm

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số quả trên cây bưởi nhà Nam còn là: (0,5 điểm)

65 – 34 = 31 (quả) (0,25 điểm)

Đáp số: 31 quả (0,25 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – 53 = 45

b/ 35 + 64 = 99

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 1

A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

1. Số liền sau của số 79 là:

A. 78         B. 80          C. 70          D. 81

2. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 9          B. 90          C. 99          D. 10

3. Số 55 đọc là:

A. Năm mươi lăm         B. Năm lăm         C. Năm mươi năm.

4. Kết quả của phép tính: 14 + 3 - 7 là:

A. 17          B. 18         C. 24          D. 10

5. Số "Tám mươi ba" viết là:

A. 38          B. 8 và 3       C. 83         D. 3 và 8.

6. Số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số bằng:

A. 19           B. 10         C. 99          D. 29

7. Dấu điền vào chỗ chấm của 47 ....... 40 + 7 là:

A. >           B. <          C. =

8. Một tuần lễ có mấy ngày:

A. 5 ngày       B. 6 ngày      C. 7 ngày         D. 24 ngày

9. Tổ em có 19 bạn, trong đó có 5 bạn nữ, hỏi tổ em có mấy bạn nam?

A. 14 bạn       B. 24 bạn       C. 19 bạn

10. Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?

A. 35 bạn       B. 34 bạn       C. 32 bạn

B. Tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 23            25 + 41            87 – 5            78 – 23

b) Tính: 40 cm + 16 cm = ...........              19 cm – 9 cm = ...........

Bài 2: Viết các số: 34, 27, 91, 58.

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: .............................................................................

- Theo thứ tự từ lớn đến bé: .............................................................................

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Trong hình vẽ bên có:

a) ........... hình vuông.

b) ........... hình tam giác.

Bài 4: Lan có sợi dây dài 72 cm, Lan cắt đi 30 cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 5: Trên sân có 35 con gà và 2 chục con vịt. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Bài 6: +, -?

52 ..... 13 = 65              55 ..... 23 = 32

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

1. Số liền sau của số 79 là:

A. 78            B. 80            C. 70             D. 81

2. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 9             B. 90            C. 99             D. 10

3. Số 55 đọc là:

A. Năm mươi lăm   B. Năm lăm       C. Năm mươi năm.

4. Kết quả của phép tính: 14 + 3 - 7 là:

A. 17            B. 18            C. 24             D. 10

5. Số "Tám mươi ba" viết là:

A. 38            B. 8 và 3          C. 83             D. 3 và 8.

6. Số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số bằng:

A. 19            B. 10             C. 99            D. 29

7. Dấu điền vào chỗ chấm của 47 ....... 40 + 7 là:

A. >            B. <              C. =

8. Một tuần lễ có mấy ngày:

A. 5 ngày        B. 6 ngày          C. 7 ngày         D. 24 ngày

9. Tổ em có 19 bạn, trong đó có 5 bạn nữ, hỏi tổ em có mấy bạn nam?

A. 14 bạn         B. 24 bạn        C. 19 bạn

10. Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?

A. 35 bạn         B. 34 bạn         C. 32 bạn

B. Tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 23          25 + 41           87 – 5            78 – 23

b) Tính: 40 cm + 16 cm = ...........              19 cm – 9 cm = ...........

Bài 2: Viết các số: 34, 27, 91, 58.

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: .............................................................................

- Theo thứ tự từ lớn đến bé: .............................................................................

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Trong hình vẽ bên có:

a) ........... hình vuông.

b) ........... hình tam giác.

Bài 4: Vườn nhà bà có 46 cây vải và nhãn, trong đó có 24 cây vải. Hỏi vườn nhà bà có bao nhiêu cây nhãn?

Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 6: Số?

55 + ..... < 57               66 - ..... < 2

Bài 7: Số con dê trong sở thú là một số lớn nhất có hai chữ số giống nhau. Số dê đó là:

................ con.

Bài 8: Cho 3 số: 22, 57, 35. Hãy viết 4 phép tính thích hợp từ 3 số đã cho.

Ngoài Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1Tiếng Việt lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
199 237.952
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Xem thêm