Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2

232 160.809
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh số 1
Họ và tên ………………………………………….…Lớp…..……… Điểm…………
I. Read and match
II. Write the correct words with the picture:
1,…………… 2, ………… 3, …………...... 4, ………… 5………………
III. Complete the sentences
1. I can see a ________________. 2. I am a_______________.
3. They love to _______________ . 4. I like to ______________ .
1.
princess
cook
sister
2 .
mouse
monkey
tiger
3.
bell
clock
climb
dress grapes boy cook flower
4
Swing
Sing
Ring
5. My sister is ___________ the room .
IV. Read and choose the correct answer.
1. A. fly B. sing C. mouse 2. A. teacher B. cowboy C. cook
3. A. ring B. flower C. house 4. A. round B. grass C. flag
5. A. book B. swing C. grapes 6. A. sing B. star C. swim
V. Recorder the letters
1. o c h l t a c o e-> .................................... 2. theet->..........................................
3. e t f e->..................................................... 4. kspi -> ............................................
5. w o r c n ->............................................
- The end
Đáp án đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh số 1
( Mỗi câu đúng 0,4 điểm x 25 câu )
I. Read and match
II. Write the correct words with the picture:
1,…………… 2, ………… 3, …………...... 4, ………… 5………………
III. Complete the sentences
1. I can see a planet. 2. I am a teacher.
1.
princess
cook
sister
2 .
mouse
monkey
tiger
3.
bell
clock
climb
dress: 4 grapes: 1 boy: 5 cook: 2 flower: 3
4
Swing
Sing
Ring

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Mời các bạn tham khảo Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải . Các đề thi học kì 2 lớp 2 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện Tiếng Anh hiệu quả. Quý phụ huynh hoặc giáo viên có thể sử dụng bộ đề thi để cho học sinh ôn tập, giúp các em nắm vững kiến thức Tiếng Anh trên lớp. 

Ngoài Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập môn tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi giữa kì 2 lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 theo từng unit, đề thi học kì 2 lớp 2...

Đánh giá bài viết
232 160.809
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh Xem thêm