Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

19 6.626
Bộ đề thi giữa học 1 môn Toán lớp 2 theo Thông 22
Năm học 2018-2019
ĐỀ SỐ 1
Trường tiểu học Thạnh An 2 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Lớp : 2 Năm học : 2010 2011
Môn : Toán
Phần I:
Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. 1 dm = ………………
A. 1cm B. 10 cm C. 100 cm D. 50 cm
2. 28 + 4 = …………………
A. 24 B. 68 C.22 D.32
3. Số liền sau của 99 :
A. 97
B. 98
C. 99
D. 100
4. 6kg + 13 kg= ……………kg
A. 19kg B. 29 kg C. 18 kg D. 20 kg
5. Số lớn nhất hai chữ số là:
A. 90 B. 100 C. 99 D. 89
6. Số hình chữ nhật trong hình vẽ :
A. 4 B. 9 C. 6 D. 5
7. 3l + 6l 4l = …………l
A. 13l B. 14l C. 5l D. 4l
8. 87 22 = …………….
A. 65 B. 56 C. 55 D. 66
Phaàn II:
1. Đặt tính rồi tính:
a. 36 + 36 b. 55 + 25
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
c. 17 + 28 d. 76 + 13
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
2. Số? ( 2 điểm)
a) + 12 + 16
67
+ 15 + 20
b)
3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng
13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 2
Trường:……………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC I
Lớp:……………………….. Môn: Toán- Lớp 2
Tên:…………………………. Năm học: 2011-2012
Thời gian: 60 phút
Điểm
Nhận t
Người coi:……………………...
Người chấm:…………………...
Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 80;81;….;….;…..;….;86
b/ 70;….;…..;…..;….;…;64
Câu 2: Tính
7 + 8 = 10 + 2 = 8 + 4 = 9 + 4 =
Câu 3: Đặt tính rồi tính
27+15 50 + 9
………………… …………………
………………… …………………
………………… …………………
………………… ………………….
Câu 4: Điền dấu (>, <,=) thích hợp vào chỗ chấm
9 + 9…….19 2 + 9…….9 + 2
40 + 4……44 25 + 5……..20
Câu 5:
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
25+14=39 42+15=71
60+40=90 25+45=70
45
Câu 6: Hình bên có:
……… hình tam giác
……… hình tứ giác
Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1 dm = ……… cm 30 cm = …….. dm
5 dm = ………cm 70 cm = ……...dm
Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng
15 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………
ĐỀ SỐ 3
Họ tên:………………………… KIỂM TRA GIỮA HỌC I
Lớp:………………………….…… MÔN TOÁN - KHỐI 2
Trường :………………………… Năm học: 2011 - 2012
Thời gian: 60 phút
Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
48 + 25 5 + 29 38 + 39 35 + 14
………. ……… ……. ………..
………. ……… ……. ……….
………. ……… ……. ……….
Bài 2: Tính ( 2 điểm)
30 20 + 14 = ……. 28 kg + 14 kg = ………..
26 + 12 10 = ……. 36 kg + 22 kg = ………..
Bài 3: ( 2 điểm) Điền dấu >, < , =
16 + 25 ….. 25 + 16 31 + 10 ……50 20
43 32 ….. 20 56 …… 20 + 36
Bài 4: Số ? (1 điểm)
1 dm = …….cm 30 cm = ……dm
5 dm = …….cm 80 cm = ……dm
Bài 5: ( 1 điểm)
Mai cân nặng 32 kg, Hằng cân nặng hơn Mai 4 kg. Hỏi Hằng cân nặng bao nhiêu Ki-lô-gam?
Bàilàm
……………………………………………………………

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019

Bộ đề thi giữa kì 1 Toán lớp 2 là tài liệu ôn thi lớp 2 giúp các thầy cô có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2 cho các em học sinh, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Bộ đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có bài tập vận dụng kèm hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
19 6.626
Đề thi giữa kì 1 lớp 2 Xem thêm