Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc bao gồm 2 môn Toán, Tiếng việt có đáp án và bảng ma trận đề thi giúp các em học sinh ôn luyện củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô ra đề thi cho các em. Sau đây mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 mới nhất 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 - 2020

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu cầu của các bài tập dưới đây.

Câu 1. Chữ số 5 trong số thập phân 97,253 có giá trị là: 1đ ( M1)

A. 50

B. 500

C. \frac{5}{10}

D. \frac{5}{100}

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm) (M1)

a. 78,02 > 77,65 ....;

b. 240 – 100 x 2 = 40....

Câu 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 8 cm là : 1đ ( M1)

A. 120 cm2

B. 120 cm3

C. 64 cm3

D. 16 cm3

Câu 4. Điền vào chỗ ..... 1đ ( M2)

a) 7,002 m3 = ....... ....dm3

b) 3 dm3 435 cm3 = ........ ....dm3

Câu 5. Đặt tính rồi tính: 1đ ( M2)

3 giờ 27 phút + 2 giờ 18 phút ;

15,7 phút x 3

Câu 6. Điền dấu > ; < ; = cho thích hợp vào chỗ,.......1đ (M2)

2 giờ 15 phút ......... 135 phút

3 năm 3 tháng ......... 33 tháng

Câu 7: Tìm x: (1 điểm) (M3)

x + 35,2 = (25,6 x 3,4)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 8. Hình tam giác có cạnh đáy 28 cm, chiều cao 0,5dm. Diện tích của hình tam giác đó là: (M3)

A. 1400cm2

B. 700cm

C. 14 cm2

D. 700cm2

Câu 9. Một hình tròn có đường kính là 8 cm, tính diện tích hình tròn đó? (M3)

Trả lời : Diện tích hình tròn đó là.................. cm2.

Câu 10: (1đ)

Một mảnh đất hình thang có số đo hai đáy lần lượt là 85 mét và 35 mét. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Hỏi diện tích mảnh đất này là bao nhiêu mét vuông? ( M4)

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán: 2019 - 2020

Câu 1: Đáp án D (1đ)

Câu 2:

a) Đ ;

b) Đ

Câu 3: Đáp án B (1đ)

Câu 4:

a) 7,002 m3 = 7002 dm3

b) 3 dm3 435 cm3 = 3,453 dm3

Câu 5:

a) 5 giờ 45 phút (0,5đ) ;

b) 47,1 phút (0,5đ) .

Câu 6:

2 giờ 15 phút = 135 phút (0,5đ)

3 năm 3 tháng > 33 tháng (0,5đ)

Câu 7: Tìm x: (1 điểm)

x + 35,2 = (25,6 x 3,4)

x + 35,2 = 87,04 ( 0,5đ)

x = 87,04 - 35,2

x = 51,84 ( 0,5đ)

Câu 8. Đáp án D (1đ)

Câu 9: Trả lời: Diện tích hình tròn đó là: 50,24 cm2.

Câu 10

Bài giải

Chiều cao của mảnh đất hình thang là: (0,2đ)

(85 + 35 ) : 2 = 60 (m) (0,2đ)

Diện tích mảnh đất hình thang là: (0,2đ)

(85 + 35 ) x 60 : 2 = 3600(m2) (0,2đ)

Đáp số: 3600m2 (0,2đ)

Lưu ý: Học sinh giải cách khác mà cách làm đúng và kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm: (7đ): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số thuộc hàng phần trăm trong số 123,456 là: (1 điểm)

A. 1
B. 2
C. 5
D. 6

Câu 2: Lớp 5A có tất cả 30 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 12 em. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là: (1điểm)

A. 2,5%
B. 250%
C. 0,4%
D. 40%

Câu 3: Hình thang ABCD có độ dài hai đáy lần lượt là 6cm và 4cm, chiều cao 3cm. Diện tích hình thang ABCD là: (1 điểm)

A. 30cm2
B. 15cm2
C. 72cm2
D. 36cm2

Câu 4: Diện tích hình tròn có bán kính 3cm là:.....cm2. (1 điểm)

A. 9,42
B. 18,84
C. 14,13
D. 28,26

Câu 5: Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5 dm là: (1 điểm)

A. 13,5dm2
B. 9dm2
C. 33,75dm2
D. 2,25dm2

Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3,5 giờ = ...................... phút là: (0,5 điểm)

A. 35
B. 210
C. 350
D. 84

Câu 7: Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m3 18dm3 = …………dm3 là: (0,5 điểm)

A. 2018
B. 2,18
C. 2,018
D. 218

Câu 8: Cho: x x 3,8 = 1,2 + 2,6. Vậy x = ... (1 điểm)

A. 1
B. 0
C. 14,44
D. 7,6

II. Phần tự luận: (3đ): Trình bày cách làm các bài toán sau:

Câu 1: Tính: (2 điểm)

a) 4 giờ 13 phút + 5 giờ 36 phút

b) 54 phút 39 giây - 26 phút 24 giây

c) 23,4 x 4,2

d) 196,08 : 43

Câu 2: (1 điểm) Một người làm một cái bể cá hình hộp chữ nhật bằng kính (không có nắp), chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 0,6m.

a/ Tính diện tích kính để làm bể?

b/ Tính thể tích của bể

>> Tham khảo đề thi mới nhất: Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 Lớp 5 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (7đ):

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

D

B

D

A

B

A

A

Điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

II. Phần tự luận: (3đ) : Trình bày cách làm các bài toán sau:

Câu 1: Tính: (2 điểm)

a) 4 giờ 13 phút + 5 giờ 36 phút

= 9 giờ 49 phút

b) 54 phút 39 giây - 26 phút 24 giây

= 28 phút 15 giây

c) 23,4 x 4,2

= 98,28

d) 196,08 : 43

= 4,56

Câu 2: (1 điểm) Một người làm một cái bể cá hình hộp chữ nhật bằng kính (không có nắp), chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 0,6m.

a/ Tính diện tích kính để làm bể?

b/ Tính thể tích của bể

Bài giải:

Diện tích xung quanh của bể cá là: (1,2 + 0,8) x 2 x 0,6 = 2,4 (m2) (0,25 đ)

Diện tích đáy bể là: 1,2 x 0,8 = 0,96 (m2) (0,25 đ)

Diện tích kính để làm bể cá là: 2,4 + 0,96 = 3,36 (m2). (0,25 đ)

Thể tích của bể cá đó là: 1,2 x 0,8 x 0,6 = 0,576 (m3).

Đáp số: a/ 3,36 m2 (0,25 đ)

b/ 0,576 m3.

Lưu ý: HS làm bằng cách khác hoặc tính gộp phép tính vẫn được điểm tối đa.

>> Đề thi mới nhất: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

01

01

01cd

02

01

Câu số

1

8

1

Số điểm

01 đ

01 đ

01 đ

02 đ

01 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

6

7

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

01 đ

3

Tỉ số

Phần trăm

Số câu

01

01

Câu số

2

Số điểm

01 đ

01 đ

4

Số đo thời gian

Số câu

01

01

Câu số

1ab

Số điểm

01 đ

01 đ

4

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

01

01b

01a

03

01

Câu số

3

4

5

2

2

Số điểm

01 đ

01 đ

01 đ

0,5 đ

0,5 đ

03 đ

01 đ

Tổng số câu

03

02

01

02

01

01

01

08

03

Tổng số

03 câu

03 câu

03 câu

02 câu

11 câu

Số điểm

2,5 đ

3,0 đ

3,5 đ

1,0 đ

10 đ

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

I – Kiểm tra đọc: (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.

Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 19 đến tuần 26, giáo viên ghi tên bài, số trang vào phiếu, gọi học sinh lên bốc thăm và đọc thành tiếng. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 100 tiếng/phút (trong bài bốc thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm)

a. Đọc thầm bài: Phong cảnh đền Hùng - SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 68.

Phong cảnh đền Hùng

Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa. Trong đền, dòng chữ vàng Nam quốc sơn hà uy nghiêm đề ở bức hoành phi treo chính giữa.

Lăng của các vua Hùng kề bên đền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh xanh. Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên phải là đỉnh Ba Vì vòi vọi, nơi Mị Nương – con gái vua Hùng Vương thứ 18 – theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao. Dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững chắn ngang bên trái đỡ lấy mây trời cuồn cuộn. Phía xa xa là núi Sóc Sơn, nơi in dấu chân ngựa sắt Phù Đổng, người có công giúp Hùng Vương đánh thắng giặc Ân xâm lược. Trước mặt là Ngã Ba Hạc, nơi gặp gỡ giữa ba dòng sông lớn tháng năm mải miết đắp bồi phù sa cho đồng bằng xanh mát.

Trước đền Thượng có một cột đá cao đến năm gang, rộng khoảng ba tấc. Theo ngọc phả, trước khi dời đô về Phong Khê, An Dương Vương đã dựng mốc đá đó, thề với các vua Hùng giữ vững giang sơn. Lần theo lối cũ đến lưng chừng núi có đền Trung thờ 18 chi vua Hùng. Những cành hoa đại cổ thụ tỏa hương thơm, những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ che mát cho con cháu về thăm đất Tổ. Đi dần xuống là đền Hạ, chùa Thiên Quang và cuối cùng là đền Giếng, nơi có giếng Ngọc trong xanh, ngày xưa công chúa Mị Nương thường xuống rửa mặt, soi gương.

Theo ĐOÀN MINH TUẤN

b. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1: (1,0đ) Đền Thượng nằm trên đỉnh núi nào?

a. Ba Vì.

b. Nghĩa Lĩnh.

c. Sóc Sơn.

d. Phong Khê.

Câu 2: (1,0đ) Đền Hùng nằm ở tỉnh nào?

a. Phú Thọ.

b. Phúc Thọ.

c. Hà Nội.

d. Hà Tây

Câu 3: (0,5đ) Bài văn gợi cho em nhớ đến những truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước nào của dân tộc?

a. Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, An Dương Vương.

b. An Dương Vương, Sơn Tinh Thủy Tinh, Bánh chưng bánh giầy.

c. Sơn Tinh Thủy Tinh, Sự tích trăm trứng, Thánh Gióng, An Dương Vương, Bánh chưng bánh giầy.

d. Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng, An Dương Vương, Sự tích trăm trứng.

Câu 4: (1,0đ) Ngày nào là ngày giỗ Tổ?

a. Ngày mùng mười tháng ba dương lịch hằng năm.

b. Ngày mùng mười tháng ba âm lịch hằng năm.

c. Ngày mùng ba tháng mười dương lịch hằng năm.

d. Ngày mùng ba tháng mười âm lịch hằng năm.

Câu 5: (1,0đ) Hai câu: ”Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa.” liên kết với nhau bằng cách nào?

a. Lặp từ ngữ.

b. Thay thế từ ngữ.

c. Dùng từ ngữ nối.

d. Dùng quan hệ từ.

Câu 6: (0,5đ) Dòng nào dưới đây nêu đúng nội dung bài văn?

a. Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.

b. Ca ngợi niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.

c. Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ.

d. Miêu tả phong cảnh đẹp của đền Hùng và vùng đất Tổ.

Câu 7: (0,5đ) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?

a. Dập dờn, chót vót, xanh xanh, vòi vọi, sừng sững, cuồn cuộn, ra xa.

b. Dập dờn, chót vót, xanh xanh, vòi vọi, Sóc Sơn, cuồn cuộn, xa xa.

c. Dập dờn, chót vót, xanh xanh, đồng bằng, vòi vọi, sừng sững, cuồn cuộn.

d. Dập dờn, chót vót, xanh xanh, vòi vọi, sừng sững, cuồn cuộn, xa xa.

Câu 8: (0,5đ) Dấu phẩy trong câu “Trong đền, dòng chữ vàng Nam quốc sơn hà uy nghiêm đề ở bức hoành phi treo chính giữa” có tác dụng gì?

a. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

b. Ngăn cách trạng ngữ với các thành phần chính của câu.

c. Ngăn cách các trạng ngữ trong câu.

d. Ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu.

Câu 9: (1,0đ) Viết một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ “Vì – nên”?

Viết câu của em:

II - Phần viết:

1 . Chính tả: (Nghe – viết)

Bài viết: (2 điểm) Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (SGK Tập 2 trang 83)

(Viết đoạn: Hội thi bắt đầu ….. đến và bắt đầu thổi cơm.)

2. Tập làm văn: (8 điểm) Chọn một trong hai đề sau:

2.1/ Em hãy tả một cây hoa mà em thích.

2.2/ Em hãy tả cái đồng hồ báo thức.

>> Đề thi mới nhất: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Tiếng Việt

A/ KIỂM TRA ĐỌC: (10đ)

I. Đọc thành tiếng (3đ )

- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1,5 điểm.

(Đọc sai từ 2-4 tiếng: 1 điểm; đọc sai quá 5 tiếng: 0,5 điểm.)

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm.

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2-3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng ở 4 chỗ trở lên: 0 điểm.)

- Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 0,5 điểm.

(Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,25 điểm; Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm.)

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá: 1 phút ): 0,5 điểm. (Đọc trên 1-2 phút: 0,5 điểm.)

II. Đọc thầm (7đ)

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ý ĐÚNG

b

a

c

b

a

a

d

b

VD: Vì xe bị hỏng nên em đi học muộn.

B. KIỂM TRA VIẾT: (10đ)

I. Viết chính tả: (2đ)

Bài viết: (2 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng bài văn: 2,0 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả sai về phụ âm đầu; vần thanh; không viết hoa đúng quy định trừ: 0,25 điểm.

* Lưu ý: Nếu viết chữ hoa không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày không sạch đẹp,... trừ 0,25 điểm toàn bài.

II - Tập làm văn: (8đ)

2.1/ Em hãy tả một cây hoa mà em thích.

2.2/ Em hãy tả cái đồng hồ báo thức.

- Viết được một bài văn tả cây hoa hoặc tả cái đồng hồ báo thức có đủ 3 phần, đúng yêu cầu thể loại văn tả cây cối hoặc tả đồ vật đã học, độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.

- Viết đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

- Tuỳ theo bài viết sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 7,5 – 7; 6,5 – 6; 5,5 - 5; 4,5 – 4; 3,5 - 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 .

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt

TT

Chủ đề

Mạch KT, KN

Mức 1

(28%)

Mức 2

(28%)

Mức 3

(22%)

Mức 4

(22%)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc hiểu văn bản

Số câu

02

01

01

01

05

Câu số

1,2

6

3

4

Số điểm

2,0 đ

0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

4 điểm

2

Kiến thức tiếng Việt

Số câu

02

01

01

03

01

Câu số

5, 8

9

7

Số điểm

1,5 đ

1,0 đ

0,5 đ

2 điểm

1 điểm

Tổng số câu

02

03

01

01

02

08

01

Tổng số

02 câu

03 câu

02 câu

02 câu

09 câu

Tổng số điểm

2,0 điểm

2,0 điểm

1,5 điểm

1,5 điểm

7,0 điểm

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. a. that b. make c. take d. cake
2. a. find b. thing c. mind d. bike
3. a. gun b. fun c. sun d. June
4. a. stove b. lovely c. sometimes d. come
5. a. sunny b. under c. student d. lunch

II. Choose the correct form of the verbs.

1. Look! The bird (fly) ______________________

2. It (rain)________ very much in the summer. It (rain)________________ now.

3. She always (go) ____________ shopping on the weekend.

4. We (learn) ____________________ English at present.

5. Don't (throw)_______________ waste away.

III. Rearrange the sentences.

1. Tam/ gentle./ beautiful/ and/ was

______________________________________________________________

2. My/ often/ grandma/ in/ works/ the garden/ her/ in/ free/ time.

______________________________________________________________

3. you / what / doing / are / stove / with / the ?

______________________________________________________________

4. shouldn’t / cream / you / ice / eat

______________________________________________________________

5. like / would / future / the / you / to / what / be / in ?

_____________________________________________________________

IV. Read and write (True) or F (False).

My name is Mary. I’d like to be a nurse in the future. I’d like to look after patients and work with other people in a hospital. It is an important and very exciting job. I’d also like to meet a lot of people. I’m studying hard at school. I hope my dream will come true one day.

1. Her name is Mary.

2. She would like to be a nurse

3. She would like to travel around the word .

4. She would like to meet a lot of people.

V. Match

1. What does Lan often do in her free time? a. You may be blind.
2. Is he the main character in this fairy tale? b. He needs to see the doctor
3. What would you like to be in the future? c. No, he isn’t
4. Do not look directly at the Sun! d. She often plants tree
5. Mr Quang had a backache e. I would like to be an artist

VI. Read the passage carefully and answer the questions.

David and Lucy live in London, in England. They have a big house near a park. There are three bedrooms and two bathrooms in their house. David and Lucy have two children: a boy and a girl. David works in a bank and his wife is a doctor. They usually leave home at eight o'clock. Lucy drives to school with her two children. Then she drives to works at the hospital. In the evening, Lucy always cooks dinner. After dinner, they sometimes watch TV.

1. Where do David and Lucy live?

________________________________________________________________.

2. Is their house near a hotel?

________________________________________________________________.

3. What does Lucy do?

________________________________________________________________.

4. What time do they leave home?

________________________________________________________________.

5. What do they sometimes do after dinner?

________________________________________________________________.

>> Chi tiết đáp án: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề cương và đề ôn tập môn Toán giữa học kì 2 lớp 5:

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
718 145.213
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm