Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra giữa học 2 lớp 7 môn Tiếng Anh THCS Yên Phương 2017
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the
others. (Chọn từ cách phát âm khác với những từ còn lại sau đó khoanh vào
đáp án A, B, C hay D)
1. A. arrived B. watched C. packed D. typed
2. A. attended B. washed C. decided D. disappointed
3. A. hand B. transport C. character D. celebration
II. Choose the word that has a different stress pattern from the others. ( Chọn từ
dấu trọng âm khác với những từ còn lại sau đó khoanh vào đáp án A, B, C
hay D)
4. A. children B. singer C. forget D. parents
5. A. enjoy B. agree C. attend D. student
III. Choose the correct answer to complete each following sentence by circling A,
B, C or D. (Chọn khoanh vào đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)
6. Linda used to __________________ morning exercise when she got up early.
A. did B. does C. doing D. do
7. Keep silent! The teacher _______________.
A. is coming B. coming C. are coming D. come
8. You should look right and left when you go ________________the roaD.
A. down B. across C. up D. along
9. Bus is the main public ________________in Viet Nam.
A. travel B. tricycle C. transport D. vehicle
10. The film was so boring . ______________, An saw it from beginning to enD.
A. Therefore B. Despite C. However D. Although
11. Lan: How__________________ are you? - Nam: I am 1.5 meter in height.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. high B. tall C. height D. long
12. Ba: I like chicken and beef. - Mai: ________________ .
A. So do I B. So don't I C. Netheir do I D. I don't, either
13. __________________ being frightened by the images, Lan still liked the film so
much.
A. In spite B. Despite C. Although D. Nevertheless
14. ________________ is La Tomatina celebrated? Every August.
A. Where B. Why C. When D. Which
15. My father liked the _________________ of that singer.
A. perform B. performer C. performance D. performing
IV. một lỗi sai một trong bốn phần gạch chân của mỗi câu dưới đây. Tìm
khoanh khoanh vào lỗi sai đó ( A, B, C, hoặc D).
16. Mary is a singer beautiful. She sings very beautifully.
A B C D
17. I don't like soccer and neither do my sister.
A B C D
18. Would you like going to the restaurant with me tonight?
A B C D
19. Vinh Phuc is famous to Tam Đao mountain and Dai Lai lake.
A B C D
20. My mother likes " Co Dau 8 Tuoi film" because the film is so interesteD.
A B C D
V. Put the correct form of the verb in brackets: (Chia động t cho trong ngoặc
dạng thích hợp)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
21. An didn’t used (play) ……………..……. football in the afternoon. Now he often
does it.
22. Nam (learn) ………………………..............…….. English for 8 years.
23. Last night, my father ( watch) ……..........…………………..TV.
24. Ba and I (visit)…………....................……….. Ha Long Bay this summer
vacation.
25. I like (work) …………..........…..........………….. as a volunteer for that
orphanage.
VI . Read the passage then decide whether each sentence is True(T) or False (F):
( Đọc đoạn văn sau đó chọn câu đúng (T) / sai (T).
Marie was born in Poland in 1867. She learnt to read when she was 4 years olD.
She was intelligent and had an excellent memory. She finished high school when she
was only 15 years olD. When she grew up, Marie went to Paris to study Mathematics
and Chemistry at the University. She won the Nobel Prize for Physics in 1903 and 8
years later she received the Nobel Prize for Chemistry. Marie Curie died in 1934.
26. Marie was born in England in 1867. .............…
27. She could read when she was 4 years olD. ………….
28. She finished high school when she was 16. ………….
29. She received the Nobel Prize for Mathematics and Chemistry. ………….
30. She died when she was 67 years olD. ………….
VII. Read the following text carefully and choose the correct answer A, B, C or D
for each of the gap. (Đọc đoạn văn chọn u trả lời đúng A, B, C hoặc D để
hoàn thành đoạn n).
When you are in Singapore, you can go about (31) .................. taxi , by bus, or by
undergrounD. I myself prefer the underground (32) ................... it is fast, easy and
cheap. There are (33) ................. buses and taxis in Singapore and one cannot drive
along the road quicky and without many stops, especially on the Monday morning.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới có đáp án sau đây, được chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước, với cấu trúc đề thi và các dạng bài sát với nội dung chương trình học, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh lớp 7 luyện tập và làm bài, chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2 sắp tới. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài nội dung Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 có đáp án, mời các bạn tham khảo thêm Đề thi giữa kì 2 lớp 7Đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để có sự chuẩn bị kiến thức kỹ càng cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo thêm:

6 Đề thi giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 CÓ ĐÁP ÁN

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án

Đánh giá bài viết
5 2.872
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm